It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 40
Гостей: 40
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

Організація обліку доходів і витрат в підрядних будівельних організаціях
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, пов’язані з виконанням будіве-льних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», норми якого застосовуються щодо обліку доходів і витрат підрядників за будівельними контрактами.
Відповідно до зазначеного Положення будівельні контракти поділяються на:
— контракти з фіксованою ціною;
— контракти за ціною «витрати плюс».
Контракт за фіксованою ціною — договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінце-вої продукції, що випускатиметься на об’єкті будівництва. За та-кими контрактами підрядник може визначати з достовірною точ-ністю дохід від контракту, витрати за контрактом і, отже, кінцевий фінансовий результат (прибуток чи збиток).
Контракт за ціною «витрати плюс» — договір про будівницт-во, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у ви-гляді відсотка від витрат або фіксованої величини). За такими конт-рактами підрядник може вимірювати очікуваний прибуток, хоч су-ми доходів і витрат за контрактом можуть бути невизначеними.
Оцінка доходу від будівельного контракту. Основним еле-ментом доходу від контракту є ціна, передбачена будівельним контрактом (фіксована ціна або ціна «витрати плюс»). Крім за-значеної суми, дохід від будівельного контракту включає:
— суму відхилення від ціни за будівельним контрактом;
— претензії за будівельним контрактом;
— заохочувальні виплати за будівельним контрактом.
Відхилення від ціни за будівельним контрактом відбува-ється внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конс-труктивно-якісних характеристик і строків виконання будівель-ного контракту. Вони можуть бути ініційовані як підрядником, так і замовником. Відхилення від ціни за будівельним контрак-том включається до доходу лише в тому випадку, коли існує ймовірність одержання економічних вигод, пов’язаних з відхи-леннями та можливістю їх достовірно оцінити.
Претензія за будівельним контрактом — сума майнової від-повідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодува-ти підрядник понад ціну контракту. Претензія може бути пред’явлена підрядником через затримки, спричинені замовником, помилки, допущені при проектуванні, що призводить до збільшення витрат, не передбачених у ціні контракту. Дохід від претензії визна-чається у тому разі, коли така претензія визнана замовником.
Заохочувані виплати за будівельним контрактом — додат-кові суми, сплачувані підряднику за виконання (перевиконання) умов контракту (наприклад, дострокове та якісне виконання ро-біт тощо).
Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту може переглядатися у разі:
— погодження із замовником відхилень або претензій, які змі-нюють ціну будівельного контракту в період після його укладання;
— зміни узгодженої ціни будівельного контракту з фіксова-ною ціною за наявністю умов, що передбачають її зміни.
Облік витрат за будівельним контрактом. Склад витрат на виконання будівельного контракту (собівартість робіт) форму-ється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського об-ліку 16 «Витрати».
Витрати за будівельним контрактом включають:
— витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням даного кон-тракту;
— загальновиробничі витрати.
До складу витрат, безпосередньо пов’язаних з виконанням будівельного контракту, належать:
— прямі матеріальні витрати;
— прямі витрати на оплату праці;
— інші прямі витрати (в тому числі вартість робіт, виконаних субпідрядниками).
Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:
— адміністративні витрати;
— витрати на збут;
— інші операційні витрати;
— витрати на утримання (амортизація, орендна плата, охорона тощо) незадіяних будівельних машин і механізмів та інших не-оборотних активів, які не використовувалися при виконанні буді-вельного контракту.
Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт під-рядними організаціями ведеться на рахунку 23 «Виробництво» за субрахунками:
230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)».
238 «Незавершені будівельні контракти».
239 «Проміжні рахунки».
Аналітичний облік по субрахунку 230 «Виконання будівель-но-монтажних робіт (будівельних контрактів)» ведеться по кож-ному об’єкту калькуляції (об’єкт будівництва або монтажу обладнання) за встановленою номенклатурою статей.
Прямі матеріальні витрати (включаючи будівельні конструкції і деталі, витрачені на будівельно-монтажні роботи) — це вар-тість матеріалів, напівфабрикатів, будівельних конструкцій та ін. Матеріали списуються на витрати за їх фактичною собівартістю, яка складається з вартості придбання матеріалів і транспортно-заготівельних витрат. Матеріали для виконання будівельно-монтажних робіт відпускаються за вимогами і лімітно-забірними картками. У тих випадках, коли матеріально відповідаль-ною особою є начальник дільниці (виконавець робіт), з підзвіту якого витрачаються матеріали на виробництво, застосовується матеріальний звіт. Звіт служить підставою для списання матеріа-лів на витрати по виконанню будівельно-монтажних робіт і в бу-хгалтерському обліку відображається записом:
Дебет рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контактів)».
Кредит рахунку 205 «Будівельні матеріали».
Прямі витрати на оплату праці включають усі види основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних виплат робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, а також на доставці матеріалів від приоб’єктних складів до місця їх укладки. Підставою для нарахування заробітної плати служать на-ряди на відрядні роботи, відомості обліку виробітку, рапорти про виробіток та ін. Дані цих документів групуються за об’єктами об-ліку у розробній таблиці 2 «Розподіл заробітної плати в будівель-них організаціях», на підставі якої здійснюється запис:
Дебет рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)».
Кредит рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою».
Інші прямі витрати — витрати, не враховані в попередніх стат-тях (плата за оренду земельних та майнових паїв, амортизаційні від-рахування, втрати від браку, відрахування на соціальні заходи то-що), відображаються записом по дебету рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)» у кореспон-денції з кредитом відповідних рахунків (65 «Розрахунки за страху-ванням», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» тощо).
Загальновиробничі витрати в сумі, що відносяться у звітно-му періоді на собівартість виконаних робіт (об’єкти обліку) в по-рядку їх розподілу, списуються на дебет рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)» з кредиту рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».
Облік загальновиробничих витрат. До складу загальнови-робничих витрат включаються передбачені Положенням (станда-ртом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»:
— витрати на управління — витрати на заробітну плату, вклю-чаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат лінійного пер-соналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів тощо); від-рахування на соціальні заходи; витрати на відрядження лінійного персоналу в межах норм, встановлених законодавством, та ін.
— витрати на організацію — витрати, пов’язані з набором робочої сили; амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на утриман-ня, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів; знос тим-часових (нетитульних) пристосувань і влаштувань та ін.
— витрати на обслуговування будівельного виробництва — витрати на утримання виробничих приміщень; витрати на забезпе-чення протипожежної і сторожової охорони; витрати, пов’язані з удосконаленням технології та організації будівельного виробницт-ва; витрати по впорядкуванню та утриманню будівельних майдан-чиків; витрати на підготовку об’єктів будівництва до здавання.
Витрати, відображені на дебеті рахунку 91 «Загальновиробни-чі витрати», в кінці звітного місяця списуються з кредита цього рахунку на дебет рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)» і між окремими об’єктами будівництва розподіляються (з урахуванням специфіки робіт, що виконуються) пропорційно до:
— прямих витрат;
— обсягів доходу;
— прямих витрат на оплату праці;
— відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо.
Таким чином, на дебеті рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)» відображаються як прямі витрати, так і непрямі — загальновиробничі, що дає мож-ливість визначити собівартість закінчених робіт (об’єктів).
Витрати за будівельним контрактом відображаються за період від дати укладання будівельного контракту до завершення цього контракту. Витрати, пов’язані з виконанням робіт, які ще не ви-знано доходом, відображаються підрядником у складі незавер-шеного виробництва. Доходи і видатки протягом періоду вико-нання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися одним з таких методів:
— вимірюванням та оцінкою виконаної роботи;
— співвідношенням обсягу завершеної частини робіт та їх загаль-ного обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірнику;
— співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.
Облік виконаних робіт ведеться начальником дільниці (виконав-цем робіт) по кожному об’єкту будівництва на підставі замірів ви-конаних робіт, норм і розцінок по кожному конструктивному еле-менту чи виду робіт у Журналі обліку виконаних робіт (форма № КБ-6). За даними Журналу складається Довідка про вартість ви-конаних підрядних робіт та витрати (форма № КБ-3). Виконані і здані замовникам будівельно-монтажні роботи оформляються Ак-том приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).
Фактичну собівартість виконаних і зданих замовникам робіт згі-дно з актами приймання підрядник списує з кредита рахунку 230 «Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів)» на дебет рахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».
На вартість виконаних за будівельним контрактом робіт, пред’явлених до оплати замовникам (включаючи суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат), у бухгалтерському обліку підрядника роблять запис:
Дебет рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
Кредит рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
Сума податкового зобов’язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до суми доходу, відображається записом:
Дебет рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»
Кредит рахунку 641 «Розрахунки за податками».
У разі застосування підрядною організацією методу поетап-ного виконання робіт і розрахунків на вартість пред’явлених до оплати замовникам проміжних рахунків у звітному періоді скла-дається бухгалтерська проводка:
Дебет рахунку 238 «Незавершені будівельні контракти»
Кредит рахунку 239 «Проміжні рахунки».
Після закінчення всього обсягу робіт за будівельним контрак-том сальдо на зазначених субрахунках списується зворотною ко-респонденцією рахунків (тобто дебету рахунку 239 «Проміжні ра-хунки» і кредит рахунку 238 «Незавершені будівельні контракти»).
При одержанні коштів від замовників в оплату вартості вико-наних робіт роблять запис по дебету рахунка 311 «Поточні раху-нки в національній валюті» і кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Аналітичний облік розрахунків із замовниками за виконання будівельних контрактів підрядники ведуть у відомості № 5с «Об-лік розрахунків із замовниками за виконані роботи», в якій на ко-жний рахунок, пред’явлений замовнику до оплати, відводиться окрема позиція (рядок). У відомості показують залишок заборго-ваності на початок місяця, суми за пред’явленими, оплаченими ра-хунками, залишок за неоплаченими рахунками на кінець місяця.
В кінці звітного періоду підрядні організації списують на фі-нансові результати:
1) собівартість виконаних за будівельними контрактами робіт записом:
Дебет рахунку 791 «Результат операційної діяльності»
Кредит рахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;
2) суму чистого доходу від реалізації виконаних робіт (без ПДВ):
Дебет рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»
Кредит рахунку 791 «Результат операційної діяльності».
Визначений за даними рахунками 791 «Результат операційної діяльності» фінансовий результат (прибуток, збиток) відповідни-ми записами списується на рахунок 44 «Нерозподілений прибу-ток (непокриті збитки)».
Приклад відображення в обліку підрядної організації опера-цій, пов’язаних з виконанням будівельних контрактів, наведено в табл. .1.
Таблиця 1
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ
БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ
№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн Дебет рахунку Кредит рахунку
1 Відображено витрати підрядної організації на виконання робіт за будівельним контрактом:
— прямі матеріальні витрати 4000 230
«Виконання
будівельних
контрактів» 20
«Виробничі
запаси»
— прямі витрати на оплату праці 2000 230
«Виконання
будівельних
контрактів» 661
«Розрахунки
за заробітною
платою»
— відрахування на соціа-льні заходи 760 230
«Виконання
будівельних
контрактів» 65
«Розрахунки
за страхуван-ням»
— загальновиробничі ви-трати 3240 230
«Виконання
будівельних
контрактів» 91
«Загальнови-робничі витра-ти»
2 Списано витрати за закінче-ними етапами робіт 10 000 903
«Собівартість
реалізованих
робіт і послуг» 230
«Виконання
будівельних
контрактів»
3 Визнано дохід за виконані ро-боти 13 500 36
«Розрахунки
з покупцями
і замовниками» 703
«Дохід
від реалізації
робіт і послуг»
4 Відображено суму податково-го зобов’язання по ПДВ 2000 703
«Дохід
від реалізації
робіт і послуг» 641
«Розрахунки
за податками»
5 Одночасно зараховано суму проміжних рахунків, пред’явлених замовникам до оплати 12 800 238
«Незавершені
будівельні
контракти» 239
«Проміжні
рахунки»
6 Зараховано на поточний раху-нок будівельної організації кошти, одержані від замовни-ків в оплату вартості викона-них робіт 13 500 311
«Поточні
рахунки
в національній
валюті» 36
«Розрахунки
з покупцями
і замовниками»
Закінчення табл. 1
№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн Дебет рахунку Кредит рахунку
7 Списано на фінансові результати:
— собівартість виконаних робіт 10000 791
«Результат
операційної
діяльності» 903
«Собівартість
реалізованих
робіт і послуг»
— суму чистого доходу від реалізації 11500 703
«Дохід
від реалізації
робіт і послуг» 791
«Результат
операційної
діяльності»
На дату балансу за незавершеними контрактами підрядна ор-ганізація повинна відобразити в балансі валову заборгованість за будівельними контрактами: замовників і замовникам.
Валова заборгованість замовників виникає по незавершених контрактах, для яких витрати понесені в сукупності з визнаним прибутком (мінус визнані збитки), що перевищують проміжні рахунки, тобто:
Валова заборгованість замовників за роботи по будівель-ному контракту = Понесені витрати + Визнаний прибуток – Визнаний збиток – Проміжні рахунки (за вирахуванням непрямих податків)
Ця сума визначається в балансі як актив у складі незаверше-ного виробництва.
Валова заборгованість замовникам виникає по незаверше-них контрактах, для яких проміжні рахунки перевищують поне-сені витрати в сукупності з визнаним прибутком (мінус визнані збитки), тобто:
Валова заборгованість замовникам за роботи по будівель-ному контракту = Проміжні рахунки (за вирахуванням не-прямих податків) – Понесені витрати + Визнаний прибу-ток – Визнаний збиток

Ця сума відображається в балансі як зобов’язання у складі ін-ших поточних зобов’язань.
У примітках до фінансової звітності підрядником розкрива-ється така інформація:
— сума доходу за будівельними контрактами, визнана у складі доходу звітного періоду;
— методи визначення доходу за будівельними контрактами у звітному періоді;
— методи визначення ступеня завершеності робіт;
— вартість виконаних субпідрядних робіт;
— сума валової заборгованості замовників на дату балансу;
— сума валової заборгованості замовникам на дату балансу;
— сума отриманих авансів на дату балансу;
— сума проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів (сума затриманих коштів).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Організація обліку доходів і витрат в підрядних будівельних організаціях» з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТУ
Українські слова та слова запозичені з інших мов
Поняття та види цінних паперів
Аналізатори протоколів
Аудит фінансових інвестицій


Категорія: Бухгалтерський облік в галузях народного господарства | Додав: koljan (06.03.2011)
Переглядів: 1489 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

Нашел в интернете классный портал про направление www.poliv.ua.
www.start-sport.com.ua