It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 33
Гостей: 33
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка підприємства » Звітність бюджетних організацій

ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 1 січня 199_ р.

Форма № 4-1
Коди
за ДКУД
Установа: Стоматологічна поліклініка Радянського району м. Києва за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Код відомчої класифікації видатків за СПОДУ
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: гривні


п/п Види позабюджетних коштів Залишок коштів на початок
року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Залишок кош-тів на кінець звітного
періоду
Код економічної класифікації
видатків* Всього у т. ч. спрямовано на бюджетні
видатки
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Суми за дорученнями — всього: у т. ч. — — — — — —
2 Кошти, що надходять у від-повідності з рішенням Уряду чи інших нормативних актів — — — — — —
3 Благодійні та спонсорські внески — — — — — —
4 Депозитні суми — — — — — —
5 Інші позабюджетні кошти — — — — — —

 По депозитних сумах не заповнюється.
Керівник
(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2
(назва органу, що видає довідку) до Інструкції про порядок використання
та обліку позабюджетних коштів
бюджетних установ та звітності про них
«___» ___________199 ___ р. у
(відділення банку)
ДОВІДКА №
Про затвердження на 199_ р. у складі єдиного кошторису доходів і видатків спеціальних коштів
(назва установи та її місцезнаходження)
Загальна сума за доходами
(сума цифрами та літерами)
Загальна сума за видатками
(сума цифрами та літерами)
У загальній сумі видатків фонд заробітної плати працівників штатного та позаштатного (позаспискового) складів становить

(сума цифрами та літерами)
У тому числі по кварталах працівників штатного
персоналу працівників позаштатного
(позаспискового) складу
І …
ІІ …
ІІІ …
IV …
Зворотня сторона
Джерела доходів по спеціальних коштах, напрями їх видатків, а також постанови Уряду,
у відповідності з якими утворені спеціальні кошти, включені в дану довідку

п/п Джерела доходів
за спеціальними коштами Напрями
видатків Постанови
Кабінету Міністрів України (дата, №)

М. П.
Керівник
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)
Начальник бюджетного (галузевого) управління
(підпис)
Відмітка уповноваженого банку:
Довідка отримана
(дата)
рахунок №
Головний бухгалтер
(підпис)

Додаток 3

(назва органу, що видає довідку) до Інструкції про порядок використання
та обліку позабюджетних коштів
бюджетних установ та звітності про них
«____» __________199 ___ р. у
(відділення банку)

ДОЗВІЛ №
,
(найменування установи, якій дозволяється відкрити поточний рахунок
чи подовжити дію поточного рахунка)
яка знаходиться на бюджеті, дозволяється відкрити поточний рахунок «Суми за дорученнями» (подовжити строк дії поточного рахунка «Суми за дорученнями») для
зарахування

(вказуються джерела надходження коштів)
і витрачання сум за дорученнями на такі цілі:

(вказуються цілі витрачання)
Надходження і витрачання вказаних сум за дорученнями проводити на основі
(вказуються номери і дати рішень Уряду чи інших нормативних актів,
що обумовлюють можливість одержання цих сум)
Дозвіл дійсний до
(вказуються строк, дата)
М. П.
Керівник установи, яка видала дозвіл
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)
Відмітка установи банку
Дозвіл одержано
(дата)
рахунок №
Головний бухгалтер
(підпис)
При складанні звіту форми № 4-1 слід мати на увазі, що видача дозво-лів на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» установам та організаціям, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, належить до компетенції органів Державного казначейства.
Дозволи на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» готу-ються бюджетною установою і разом з документами, що підтверджують необхідність відкриття рахунків (постанови Кабінету Міністрів України або інші документи), подаються до органу Державного казначейства, в якому обслуговується установа. Дозволи підписуються органом Державно-го казначейства і діють протягом обумовленого в них строку, який не по-винен перевищувати 5 років.
Планування, використання та облік позабюджетних коштів здійсню-
ються згідно з інструкцією.
При складанні звітів форм №№ 4 та 4-1 слід мати на увазі таке:
Позабюджетні кошти — кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів.
Позабюджетні кошти поділяються за принципом походження та викорис-тання на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші по-забюджетні кошти. Вони використовуються суворо за цільовим призначенням.
Спеціальні кошти — доходи бюджетних установ та організацій, які во-ни отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до затвердже-них нормативно-правових актів. Їх обов’язково використовують за цільо-вим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків уста-нови.
Суми за дорученням — кошти, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благо-дійних фондів для виконання певних доручень.
Депозитні суми — кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ та організацій і з настанням відповідних умов підляга-ють поверненню.
Інші позабюджетні кошти — позабюджетні кошти, які не входять до складу спеціальних коштів, сум за дорученнями та депозитних сум.
Розпорядники позабюджетних коштів — керівники бюджетних установ та організацій, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями.
Основна діяльність бюджетних установ та організацій — діяльність відповідно до потреб суспільства, що здійснюється у загальнодержавних інтересах.
Позабюджетна діяльність бюджетних установ та організацій — на-дання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю установ та організацій, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, і не мають на меті отримання прибутку.
Госпрозрахунок — діяльність, заснована на самоокупності та самофінансу-ванні. Самоокупність — покриття витрат за рахунок власних доходів від реалі-зації товарів і послуг. Самофінансування — здійснення розширеного відтво-рення за рахунок чистого прибутку без залучення бюджетних асигнувань та основних засобів і матеріальних цінностей, придбаних за цей рахунок.
Планування і напрями використання спеціальних коштів бюджетних установ та організацій (далі — установ) здійснюється згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 «Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і ви-датків бюджетної установи та організації».
Планування сум за дорученнями та депозитних сум не проводиться.
Витрачання сум за дорученнями, депозитних сум та інших позабюдже-тних коштів визначається інструкцією.
Бухгалтерський облік операцій з позабюджетними коштами здійснюється на єдиному балансі за Планом рахунків, передбаченим Інструкцією з бухгал-терського обліку в установах та організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, затвердженою наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 № 61, з наступними змінами. Аналітичний облік позабюджетних ко-штів (записи в картках, відомостях, меморіальних ордерах тощо) здійснюється згідно з вищезазначеною Інструкцією, але в окремих бухгалтерських реєстрах.
Для зберігання позабюджетних коштів та проведення операцій з ними установам відкриваються поточні рахунки тільки в тих установах уповноваже-них банків, в яких їм відкриті бюджетні рахунки або реєстраційні рахунки на Єдиному казначейському рахунку відповідного органу Державного казначейс-тва (за винятком дипломатичних представництв України за кордоном, всі кош-ти яких зберігаються на поточних банківських рахунках країни перебування цих установ). Рахунки відкриваються за балансовим рахунком «Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету» або «Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів». Після переведення на обслуговування позабюджетних коштів до органів Державного казначейства поточні рахунки установ закриваються, і відкриваються аналогічні їм реєстраційні рахунки.
Тимчасово вільні позабюджетні кошти можуть спрямовуватися на ви-датки, передбачені розділом «Бюджетні асигнування» єдиного кошторису доходів і видатків установи, на здійснення видатків за захищеними стаття-ми з наступним відшкодуванням, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України.
Рішення про спрямування позабюджетних коштів на бюджетні видатки та їх відшкодування приймається розпорядником позабюджетних коштів самостійно та оформлюється наказом установи. Про це розпорядник кош-тів зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган Державного каз-начейства або місцевий фінансовий орган, на території якого він знаходиться.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади розробляють, у разі необхідності, галузеві інструкції про порядок використання та обліку позабюджетних коштів і узгоджують їх з Головним управлінням Держав-ного казначейства України.
До спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ, одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які на-лежать установам, доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від ле-кцій, вечорів, концертів, плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитацій; вхідна плата в музеї та на виставки, доходи від підсобних негосподарських підприємств, плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності.
Право мати спеціальні кошти надається за умови, якщо відсутня мож-ливість організувати на засадах господарського розрахунку реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої діяльнос-ті, а також якщо видатки, пов’язані зі здійсненням вказаної діяльності, по-вністю забезпечуються одержуваними доходами. Доходи спеціальних кош-тів установи на звітний рік складаються із залишку коштів відповідного виду на початок року та їх надходження в плановому періоді.
За основу розрахунків доходів беруться показники, які характеризують об-сяги наданих платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання чи іншого майна, яке здають в оренду, кіль-кість відвідувань музеїв, виставок тощо та розмір плати за одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до чинного законодавства України з питань ціноутворення). На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період з кожного джерела доходів. Під час формування по-казників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов’язково враховуються рівень фактичних надходжень доходів за останній звітний рік та очікуваний рівень за період, що передує плановому. Розрахункові показники по-винні ґрунтуватися на даних бухгалтерської звітності за відповідні періоди з урахуванням змін податкового законодавства, інфляції, інших чинників.
Видатки установ за рахунок спеціальних коштів плануються відповідно до кодів економічної класифікації видатків, передбачених наказом Мініс-терства фінансів України від 03.12.97 № 265 «Про затвердження нової бю-джетної класифікації України», зі змінами і доповненнями.
Витрачання спеціальних коштів провадиться у суворій відповідності з їхніми цілями. Зі спеціальних коштів, не зазначених у кошторисі, видатки проводити не дозволяється, крім тимчасового спрямування коштів на по-криття дефіциту бюджетних асигнувань.
Затвердження обсягів спеціальних коштів здійснюється у порядку, пе-редбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 «Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і ви-датків бюджетної установи та організації».
Доходи і видатки, затверджені в єдиному кошторисі доходів і видатків установи, вважаються відповідно валовими доходами і валовими видатка-ми установи.
Спеціальні кошти оподатковуються у випадках, коли це передбачено відпо-відно до чинного законодавства України і з урахуванням особливостей галузі.
Сума, яка підлягає оподаткуванню, відображається у меморіальному ордері. Згідно зі зробленим розрахунком заповнюються податкові деклара-ції. На суми розрахунків за звітний податковий період бухгалтерські про-водки списання доходів у рахунок проведених видатків не здійснюються.
Для зберігання спеціальних коштів в установі уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних кош-тів, належних установі. За централізації бухгалтерського обліку для всіх установ та всіх видів спеціальних коштів відкривається один поточний ра-хунок. Відкриття поточних рахунків для спеціальних коштів здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Націо-нального банку України.
До зазначених документів додається довідка про затверджені обсяги доходів і видатків за спеціальними коштами. Довідки складаються строком на один календарний рік за визначеною формою з дотриманням таких правил.
Кожній установі, незалежно від кількості видів спеціальних коштів, ви-дається одна довідка.
У довідці установи, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, вказуються загальні суми доходів і видатків за спеціальними коштами всіх підпорядкованих їй установ.
Подовження терміну дії рахунків на новий рік здійснюється на підставі довідок про затвердження обсягів спеціальних коштів на цей рік.
Установи, що перебувають на Державному бюджеті, повідомляють про відкриття поточних рахунків за спеціальними коштами відповідний орган Державного казначейства.
Довідки про затверджені обсяги спеціальних коштів видаються такими органами:
1) Міністерством фінансів України — щодо головних розпорядників коштів;
2) органами, які затвердили кошториси доходів та видатків, — щодо установ — розпорядників коштів другого та третього ступенів, які утри-муються за рахунок Державного бюджету;
3) місцевими фінансовими органами — щодо установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
Щодо установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, довідки видаються до відома.
Останній термін подання довідок про затверджені обсяги спеціальних коштів для подовження терміну дії відкритого поточного рахунка за спеці-альними коштами настає не пізніше ніж через місяць після встановленого чинним законодавством строку затвердження для відповідної установи єдиного кошторису доходів і видатків.
У разі зміни напрямів і сум витрачання спеціальних коштів, затвер-джених у кошторисі, подається нова довідка. Спеціальні кошти, що зна-ходяться в розпорядженні виконавчих комітетів, а також установ, бух-галтерський облік яких централізовано сільською, селищною, міською (в місті районного підпорядкування) радою, зберігаються на поточному рахунку, відкритому відповідному виконавчому комітету. На цьому по-точному рахунку зберігаються й інші позабюджетні кошти (крім сум за дорученнями, для яких відкривається окремий поточний рахунок) вка-заних виконавчих комітетів рад і підвідомчих їм установ (бухгалтерсь-кий облік яких централізовано).
Поточні рахунки за спеціальними та іншими позабюджетними коштами відкриваються виконавчим комітетам сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад в установах банків, що здійснюють касове виконання сільських, селищних і міських бюджетів.
Для відкриття згаданих поточних рахунків виконавчі комітети сільсь-ких, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад подають установі банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Довідки про затвердження кошторисів спеціаль-них коштів на відкриття поточних рахунків і подовження строку їх дії не подаються.
Установи, що знаходяться на сільських, селищних, міських (міст ра-йонного підпорядкування) бюджетах, бухгалтерський облік яких не цент-ралізовано, зберігають спеціальні кошти на поточних рахунках, що відкриваються в установленому порядку.
3арахування спеціальних коштів на поточні рахунки здійснюється шля-хом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.
Прийом готівкових коштів до каси та їх облік проводяться відповідно до порядку ведення касових операцій у національній валюті України, вста-новленого нормативно-правовими актами Національного банку України (за винятком дипломатичних служб, вимоги до яких встановлюються країною перебування).
Готівкова виручка за спеціальними коштами, що надійшла до каси уста-нови, здається на поточний рахунок по спеціальних коштах. Використання цих коштів без попереднього зарахування на поточний рахунок забороняєть-ся. Операції на поточних рахунках спеціальних коштів проводяться у загаль-новстановленому порядку та в межах залишку коштів на цих рахунках.
Сумами за дорученнями вважаються кошти, які отримані установами для виконання певних доручень:
1) для проведення розрахунків: з молодими фахівцями, на виплату сту-дентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипен-дій за рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури, навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;
2) на придбання замовлених централізованим порядком бланків доку-ментації з бухгалтерського обліку, звітності, статистики;
3) на придбання путівок;
4) для створення фонду преміювання науково-дослідних установ в окремих випадках, передбачених чинним законодавством;
5) кошти, що відповідно до рішення Уряду надійшли на ім’я установи для виконання певних доручень;
6) добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;
7) інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ, орга-нізацій та приватних осіб для виконання окремих доручень. Кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески, належать до сум за дору-ченнями. Такі надходження повинні мати письмове підтвердження мети внесків (лист або заява, або відповідні записи спонсора на розрахункових документах тощо).
Суми за дорученнями зберігаються на окремому поточному рахунку «Суми за дорученнями», відкритому в установі уповноваженого банку на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Націона-льного банку України та дозволів органу Державного казначейства, в яко-му обслуговується установа, що утримується за рахунок коштів Державно-го бюджету, або фінансового органу, якщо установа утримується за рахунок місцевого бюджету.
У дозволах про відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» вказуються джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, місцевих органів виконавчої влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких установам надано пра-во отримувати кошти для виконання відповідних доручень.
По коштах, що надходять як благодійні та спонсорські внески, додержання нормативно-правових актів не потрібно. До органу Державного казначейства або фінансового органу подається заява розпорядника коштів. Дозволи підписуються вищою установою та органом, що видав дозвіл.
Дозволи на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» вида-ються на період, необхідний для виконання відповідних операцій на рахунку, і діють протягом строку, вказаного в дозволах. Для всіх видів сум за дору-ченнями відкривається один поточний рахунок. Якщо термін дії поточного рахунку не обмежується, то в дозволі вказується, що він є дійсним до відмі-ни.
У разі потреби виконання установами операцій, не передбачених у до-зволах про відкриття поточного рахунку «Суми за дорученнями», або для подовження строку дії того чи іншого виду сум за дорученнями подається додатковий дозвіл.
На додачу до дозволів за кількома видами сум за дорученнями з різними строками їх чинності вказується термін дії кожного виду суми за дорученнями.
Форма дозволу на відкриття поточних рахунків «Суми за доручення-ми», на подовження терміну їх дії, проведення додаткових операцій за ци-ми рахунками наведена в додатку 3 на стор. 104.
Відкриття поточних рахунків за депозитними сумами здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Націона-льного банку України.
Депозитні суми — це кошти, що надходять до установи і не мають від-ношення до виконання єдиного кошторису доходів і видатків установи.
Депозитні суми зберігаються на окремих поточних рахунках установ в уповноважених банках. Кошти з рахунків за депозитними сумами видають-ся установами за іменними чеками або перераховуються платіжними дору-ченнями на ім’я тих осіб чи організацій, які їх отримують.
Відповідальність за правильність перерахування і видачу депозитних сум покладається на керівника установи.
Зберігання на поточних рахунках депозитних сум обмежується строка-ми, встановленими законодавчими актами України.
Незатребувані депозитні суми, що знаходяться на поточному рахунку установи, після закінчення строків їх зберігання підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ці кошти, в дохід того бюджету, за рахунок якого вона утримується.
Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іно-земній валюті, що знаходяться як на території України, так і за кордоном, встановлюються їх міністерствами та іншими центральними органами ви-конавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України.
До інших позабюджетних коштів належать:
1. Плата за утримання дітей у дошкільних закладах.
2. Плата за навчання у державних школах естетичного виховання дітей.
3. Кошти, з яких утворено фонд загального обов’язкового навчання (фонд «всеобучу») в загальноосвітніх школах для надання матеріальної до-помоги учням, які її потребують.
4. Кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах подовженого дня.
5. Плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
6. Кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти з сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників.
7. Кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи.
8. Кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівни-кам деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і підвідомчих їм бюджетних установ.
9. Кошти, що надходять у відповідності з чинним законодавством Укра-їни, від штрафів та інших фінансових санкцій, які є результатом контроль-но-економічної роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їхніх підвідомчих установ і спрямовуються у встановлених зако-нодавством відсотках на зміцнення матеріально-технічної бази та/або ма-теріальне заохочення працівників.
10. Збір за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час здійс-нення екологічного контролю в пунктах пропуску через Державний кордон.
11. Грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами державної сортовипробувальної мережі, державними проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства та машиновипробувальними станціями.
12. Кошти, отримані від реалізації ліцензій користувачам мисливських угідь, а також за видачу посвідчення мисливця.
По коштах, які зараховуються на окремі поточні рахунки, складаються окремі кошториси, що затверджуються органами, які санкціонують єдині кошториси доходів і видатків. Витрачання коштів здійснюється у відповідності з кошторисом.
Органи, на які покладено здійснення перевірок основної діяльності установ, перевіряють також законність утворення позабюджетних коштів, їх цільове використання, а також правильність ведення обліку і складання звітності про них.
Керівник та головний бухгалтер установи, яка має позабюджетні кош-ти, зобов’язані:
1) використовувати кошти тільки відповідно до цільового призначення та в межах сум затвердженого кошторису;
2) отримані в касу суми позабюджетних коштів своєчасно здавати до установи уповноваженого банку для зарахування на поточний бюджетний (реєстраційний) рахунок з позабюджетних коштів;
3) здійснювати витрачання коштів тільки через поточний рахунок в уста-нові уповноваженого банку, а при переході на казначейське обслуговування — через реєстраційний рахунок;
4) у випадку недоотримання доходів за позабюджетними коштами ско-рочувати видатки на відповідну суму;
5) у разі виникнення нових дохідних джерел або перевиконання дохід-ної частини кошторису проводити видатки після затвердження додаткового кошторису;
6) вести бухгалтерський облік доходів і видатків за позабюджетними коштами відповідно до чинних інструктивно-нормативних документів, за-тверджених Головним управлінням Державного казначейства України;
7) своєчасно подавати встановлену періодичну та річну бухгалтерську звітність про виконання доходів і видатків за позабюджетними коштами.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ» з дисципліни «Звітність бюджетних організацій»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит виробничої діяльності. Мета і завдання аудиту
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД У СВІТЛІ МО...
Что же такое 3G… 4G… и кто больше?
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ


Категорія: Звітність бюджетних організацій | Додав: koljan (06.03.2011)
Переглядів: 1190 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

agroxy.com/prodat/pshenica-109/lvovskaya-obl

https://optiontradingstrategies.net