It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Медицина » Ветеринарна радіологія

Від яких ще умов залежить надійність результату РІА
Надійність правильності отриманого результату РІА зале-
жить також від таких умов: крива залежності рівня зв’язування
антитіл з міченим антигеном від концентрації антигену в пробі
повинна співпадати з калібрувальною кривою.
Якщо ці умови не виконуються, можна запідозрити, що на
імунохімічну реакцію, якою є РІА, впливають фактори:Ветеринарна радіологія
356
А. Неспецифічного впливу на імунохімічну реакцію.
• рН. Швидкість реакції “антиген-антитіло” і стабільність
імунних комплексів звичайно не залежать від рН в інтерва-
лі 7,0-8,5. Як правило, в дуже кислому або дуже лужному се-
редовищі імунні комплекси дисоціюють, хоча деякі білки з
основними властивостями найкраще взаємодіють з антиті-
лами при рН 4,0-6,0. Тому для кожної системи РІА підбира-
ють оптимальне рН.
• Склад реакційної суміші також впливає на реакцію (анти-
ген-антитіло). Енергія взаємодії антигену з антитілом змен-
шується при високій концентрації солей у пробі чи в реак-
ційній суміші. Деякі лікарські засоби (наприклад, гепарин)
і бактерицидні препарати (тіомерсал) пригнічують імунохі-
мічну реакцію. Тому для розведення стандартів і проб вико-
ристовують той самий буферний розчин і враховують мож-
ливі ефекти компонентів реакційної суміші.
Б. Перехресна імунореактивність речовин з подібною будовою.
1. Гетерогенність молекулярних форм пептидних гормонів.
• Пептидні гормони синтезуються у вигляді білків-поперед-
ників, які перед викидом у кров проходять процесинг. При
цьому утворюється одна або декілька форм гормону, які во-
лодіють або не володіють біологічною активністю. Напри-
клад, при процесингові секретину і ВІП (вазоактивного ін-
тестинального пептиду) утворюється тільки одна біологічно
активна форма гормону. Навпаки, гастрин, що синтезуєть-
ся клітинами антрального відділу шлунку, поступає в кров
як у вигляді зрілого гормону, що складається з 17 амінокис-
лот, так і у формі біологічно активного попередника, який
містить 34 амінокислоти. Обидва пептиди визначаються од-
нією системою РІА.
• На результати РІА впливають біологічно неактивні молеку-
лярні фрагменти гормонів, такі як С-кінцевий фрагмент ПТГ
(паратгормону). Концентрація цього фрагмента в сироватці
в нормі перевищує концентрацію зрілого ПТГ (ПТГ1-84), а
при хворобах нирок суттєво збільшується (навіть у хворих
без вторинного гіперпаратиреозу). Оскільки для визначен-
ня ПТГ звичайно використовують антитіла до С-кінцевого 357
фрагмента, правильна інтерпретація результату потребує
оцінки функції нирок.
Концентрацію ПТГ1-84 у плазмі можна визначити за до-
помогою високочутливого імунорадіометричного методу,
який базується на використанні двох різних антитіл: до С- і
N-кінцевого фрагментів ПТГ.
Антитіла до С-кінцевого фрагменту іммобілізують на полі-
мерному носії. Потім додають проби або стандарти і мічені
йодом-125 антитіла до N-кінцевого фрагмента ПТГ. Анти-
тіла, мобілізовані на носієві, зв’язують як С-кінцевий фраг-
мент, так і ПТГ1-84..Такий підхід використовують також в
інших випадках, коли у пробі присутні молекулярні фраг-
менти гормону.
• У тварин різних видів первинні структури одного й того ж
пептидного гормону можуть бути ідентичними. Але частіше
вони відрізняються за однією або декількома амінокислота-
ми. Амінокислотні заміни виникають у результаті мутацій і,
як правило, локалізуються в ділянках молекули гормону, що
не відіграють першорядної ролі в його біологічній активно-
сті. Відмінності в первинній структурі визначають імуноре-
активність гормону.
2. Гетерогенність інших сполук.
• Лікарські засоби і наркотики. Речовини, які структурно
подібні з препаратом, і його метаболіти можуть зв’язувати-
ся або не зв’язуватися з антитілами. Якщо вимірюють вміст
токсичного препарату, то необхідно знати, чи дана методи-
ка виявляє тільки активну форму препарату. Навпаки, як-
що треба довести вживання наркотику, то відмінності в іму-
нореактивності між самим наркотиком і його метаболітами
можна не враховувати. Таким чином, вимоги до специфіч-
ності РІА залежать від мети аналізу.
• Ферменти. РІА дозволяє вимірювати вміст ферменту, але не
його активність. Інгібітори й активатори ферменту та при-
сутність субстрату не впливають на результат. В одній і тій
же системі можна визначати як сам фермент, так і профер-
мент та інші неактивні форми ферменту. Залежно від мети
дослідження, ці особливості методу можуть відігравати по-
Методи радіоімунологічного аналізу358
зитивну або негативну роль, оскільки багато ферментів ма-
ють видову специфічність, а біологічна активність ферменту
не обов’язково корелює з його імунохімічною реактивністю.
Тому РІА треба розглядати як доповнення до методу аналізу
ферментів, який ґрунтується на їх активності, а не як підмі-
ну цих методів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Від яких ще умов залежить надійність результату РІА» з дисципліни «Ветеринарна радіологія»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Цифрові системи передачі даних
Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до ф...
Аудит доходів та витрат іншої діяльності
СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори...


Категорія: Ветеринарна радіологія | Додав: koljan (21.01.2014)
Переглядів: 271 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines