It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 47
Гостей: 47
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка праці » Статистика праці

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ДИНАМІКИ
Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому на підприємстві, в установі, організації обчислюється ді-ленням сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників як у грошовій, так і натуральній формах, на середньооблікову чисель-ність працівників, що береться для розрахунку середньої заробіт-ної плати та інших середніх показників (середньооблікову чисе-льність усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період.
Для визначення середньомісячної величини за квартал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у пері-оді. Рівень середньої заробітної плати обчислюється на основі фондів оплати праці і відповідних затрат робочого часу в люди-но-годинах, людино-днях або середньоспискової чисельності працівників (робітників).
Середньогодинна заробітна плата робітників визначається ді-ленням фонду годинної оплати праці на кількість відпрацьованих за період людино-годин і характеризує рівень оплати відпрацьо-ваної людино-години.
Середньоденна заробітна плата робітників обчислюється ді-ленням фонду денної оплати на кількість відпрацьованих ними за період людино-днів. Вона залежить не тільки від величини опла-ти відпрацьованого часу, а й від питомої ваги оплати невідпра-цьованих годин у межах відпрацьованих днів і доплат за понад-нормовість.
Середньорічна (квартальна, місячна) заробітна плата визнача-ється для всього персоналу підприємства, а також для окремих його категорій як частка від ділення річного (квартального, місячного) фонду оплати праці на відповідну середньооблікову чисе-льність. При її обчисленні до фонду оплати праці додаються суми винагород за підсумками роботи за рік і одноразові заохочення працівників.
Між показниками середньої заробітної плати робітників є певний зв’язок, який формалізується таким чином:


де Зден, Зріч — відповідно середньоденна і середньорічна (кварта-льна, місячна) заробітна плата;
Згод — середньогодинна заробітна плата;
L — середня фактична тривалість робочого дня;
Kд — коефіцієнт збільшення денного фонду за рахунок доплат у денному фонді (відношення фонду денної оплати до фонду го-динної оплати);
L — середня фактична тривалість робочого періоду;
Kр — коефіцієнт збільшення річного (квартального, місячно-го) фонду за рахунок доплат у річному фонді (відношення фонду річної (квартальної, місячної) оплати до фонду денної оплати).
Наприклад, маємо такі дані за звітний місяць:
1. Середньооблікова чисельність робітників 440
2. Відпрацьовано людино-днів 680
3. Відпрацьовано людино-годин 75 504
4. Середня тривалість робочого місяця, днів 22
5. Середня тривалість робочого дня, годин 7,8
6. Фонд годинної оплати праці, грн 203 861
7. Фонд денної оплати праці, грн 209 088
8. Фонд місячної оплати праці, грн 215 600
Виходячи з наведених даних, показники середньої заробітної плати можна обчислити таким чином:
— середньогодинна заробітна плата
грн;

— середньоденна заробітна плата
грн;

— середньомісячна заробітна плата
грн.

Розміри середньоденної і середньомісячної заробітної плати обчислюються також на основі взаємозв’язку показників, тобто:
— середньоденна заробітна плата
грн;

— середньомісячна
заробітна плата грн.

Динаміка рівнів середньої заробітної плати вивчається за до-помогою індексів. Між цими індексами існує такий самий зв’язок, як і між середніми показниками:


Для характеристики динаміки середньої заробітної плати су-купності працівників використовують індекси, які обчислюються на основі середніх рівнів оплати праці окремих груп працівників та чисельності працівників (затрат робочого часу). Оскільки для робітників обчислюють три види середньої заробітної плати, мо-жуть визначатись індекси середньогодинної, денної та річної (квартальної, місячної) заробітної плати. Залежно від мети обчислю-ють індекси середньої заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Методику обчислення індексів середньої заробітної плати розглянемо на такому прикладі:

Група робітників Середньооблі-кова чисель-ність робітни-ків, чол. Фонд оплати праці, тис. грн Середньоміся-чна заробітна плата, грн Індекс заробітної плати, %
ба-зи-сного пе-рі-оду звітного пері-оду ба-зи-сного пе-рі-оду звітного пері-оду ба-зи-сного пе-рі-оду звітного періоду
Т0 Т1 Ф0 =
=
Ф1 = =

Кваліфіковані 220 310 110 161,2 500 520 104
Малокваліфіковані 220 130 77 49,4 350 108,6
Усього 440 440 187 210,6 425 478,6 112,6
Індекс заробітної плати змінного складу обчислюють як від-ношення середньої заробітної плати звітного періоду до серед-ньої заробітної плати базисного періоду.

або
Як бачимо, середня місячна заробітна плата робітників зросла на 12,6 %, тобто більше, ніж у кожній групі робітників. Це пояс-нюється тим, що на індекс змінного складу впливають зміни у складі робітників різних кваліфікацій: у звітному періоді збіль-шилась питома вага чисельності кваліфікованих робітників, у яких рівень середньої заробітної плати в базисному періоді був вищим. Таким чином, індекс заробітної плати змінного складу характеризує зміну середньої заробітної плати за рахунок двох чинників: зростання середньої заробітної плати в кожній групі робітників і зміни питомої ваги робітників, які мають різні рівні заробітної плати.
Індекс середньої заробітної плати фіксованого складу обчис-люють, виходячи з того, що структура чисельності працівників (або фонду відпрацьованого часу) за періоди, що порівнюються, не змінилась. Обчислення ведуть за формулою:

де — середня заробітна плата базисного періоду при структурі чисельності (затрат робочого часу) звітного періоду;
З0Т1 — фонд оплати праці робітників звітного періоду при за-робітній платі базисного періоду.
Виходячи з наведених даних, індекс фіксованого складу дорівнює:
,
або
Отже, без урахування змін у структурі робітників середня за-робітна плата зросла на 5 %.
Динаміка середньої заробітної плати під впливом зміни струк-тури робітників (відпрацьованого часу) визначається за допомо-гою індексу структурних зрушень:

або
Індекс структурних зрушень показує, що середня заробітна плата робітників зросла на 7,2 % за рахунок збільшення питомої ваги чисельності робітників першої групи (кваліфіковані) з ви-щим рівнем оплати праці.
Слід мати на увазі, що розглянуті індекси характеризуються економічним змістом, тому кожний з них придатний для розв’язування лише конкретної задачі. Індекс змінного складу, відбива-ючи вплив зміни середнього заробітку робітників кожної кваліфі-кації і зміни кваліфікаційного рівня робітників, становить певний інтерес у системі народногосподарських та галузевих показників. Для аналізу динаміки середньої заробітної плати важливе значення має й індекс фіксованого складу, який характеризує її «в чистому вигляді». Нарешті, необхідність обчислення індексу структурних зрушень зв’язана з глибокими структурними змінами в економіці, у тому числі змінами в кваліфікаційному складі працівників, які стають вагомим чинником зростання середньої заробітної плати.
Індекси середньої заробітної плати зв’язані з динамікою загаль-ної суми фонду оплати праці й утворюють єдину індексну систему:

де Іф — індекс фонду оплати праці;
ІТ — індекс кількості працюючих (затрат робочого часу).
За даними наведеного прикладу ця система має вигляд:

тобто в даному випадку зростання фонду оплати праці робітників було забезпечено лише за рахунок зміни середньої заробітної плати, оскільки загальна кількість робітників не змінилась:

Абсолютна економія (–), перевитрати (+) фонду оплати праці:

де ΔФ — абсолютні перевитрати (економія) фонду оплати праці;
Ф1 і Ф0 — відповідно фактичний і базисний фонди оплати праці.
тис. грн.
Абсолютні перевитрати фонду оплати праці розподіляються за чинниками:
а) за рахунок зміни заробітної плати окремим групам робітників:

б) за рахунок зміни чисельності робітників:

в) за рахунок зміни структури робітників:

Загальна перевитрата фонду оплати праці (за рахунок дії всіх чинників):

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ДИНАМІКИ» з дисципліни «Статистика праці»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Графіка
У Британії сфотографували "нове чудовисько Лохнесське"
РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ
МЕТОДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ, ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСО...
Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі. Мета і завдання аудиту


Категорія: Статистика праці | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 3497 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

подробно

Поможем вам подобрать и http://www.farm-pump-ua.com по вашему желанию, недорого.
www.start-sport.com.ua/odezhda/tolstovki