It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 8
Гостей: 8
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Екологія » Геофізична екологія

Виявлення аномалій, геохімічне районування і картування
При виявленні аномалій необхідно визначити величину міні­ мального чи максимального аномального вмісту або верхню і ниж­ ню межу звичних відхилень його відносно фону. З метою недопу­ щення суб’єктивних помилок ці роботи належить виконувати стро­ го методично. Дуже важливо правильно об’єднати в одну вибірку певну групу проб. Найчастіше при формуванні таких вибірок вра­ ховується ландшафтно-геохімічне районування територій. У по­

дальшому при обробці результатів еколого-геохімічних досліджень користуються методами математичної статистики. Зазвичай для кожної вибірки розраховують фоновий вміст до­ сліджуваних елементів чи їх сполук та три значення аномального вмісту (для ізольованих аномальних точок, а також для двох і де­ в’яти корелюючих точок відбору проб). На картах відбору проб, складених обов’язково на ландшафтно-геохімічній основі, прово­ дять поелементну розноску (кожний елемент позначають на окремій карті). Після цього проводять безпосереднє виділення аномалій. Кож­ ну пробу з концентрацією, рівною чи більшою аномальної для оди­ ничної проби, наносять на карту, проби з вмістом, аномальним для двох корелюючих проб, складають аномалію, якщо їх поруч не менше як дві, або якщо поруч знаходиться проба з аномальним вмістом для одиничних проб. Проби із вмістом, аномальним для дев’яти корелюючих проб, складають аномалію лише у тому ви­ падку, якщо їх кількість (разом із пробами, що мають більш висо­ кий вміст) не менше дев’яти. У межах великих аномалій можуть знаходитись окремі проби, що мають фоновий вміст. При виділенні від’ємних аномалій на картах аналогічно позна­ чаються проби із вмістом, що дорівнює чи нижчий розрахунково­ го аномального. На практиці для кожного елемента (сполуки) складають окрему карту, а потім виготовляють одну зведену, на якій крім окремих аномалій різних елементів чи сполук доцільно виділити аномальні зони. Вони являють собою ділянки з просторово зближеними ано­ маліями декількох елементів, утворення яких може бути обумовле­ не одними і тими ж причинами. У випадку складної ландшафтно-геохімічної будови досліджу­ ваного району, особливо при суттєвих змінах антропогенних на­ вантажень, крім карт аномалій та аномальних зон, доцільно виго­ товити карти фонового вмісту. Такі карти складаються окремо для кожного елемента. Біогеохімічні зони і провінції України. Початок біогеохімічному районуванню в нашій країні у свій час було покладено акад. Власюком П. А. і його співробітниками. За вмістом рухомих форм мікроелементів на території України виділено чотири геохімічні зони - західну, північно-східну, центральну і південну (табл. 25.1).

Таблиця 25.1. Вміст рухомих форм елементів у ґрунтах геохімічних зон України, мг/кг сухого ґрунту
Зона Елемент західна північносхідна І 1,70...1,96 0,46...3,10 цент­ ральна південна Еталонна зона

знижений у окремих місцях місцями знижений до 1,13...3,22 0,05...0,35 знижений в окремих місцях місцями підвищений до 636 у солонцях і солон­ чаках 5,8...15,4 0,6...3,0 (по Ковальському В. В.) 40...300 (по Ковальському В. В.) 15...60 (по Ковальському В. В.) 7...30 (по Ковальському В. В.) 30...70 (по Ковальському В В.) . 6,3...20,5 (по Виноградову О. П.)

Со гп Си

1,13...3,22 0,18... 1,51
М ІС Ц Я М И

1,13...3,22 0,05...0,35 менше 5

Мп

М ІС Ц Я М И

менше 142

В

0,18...1,03

0,18...2.30

Як видно із наведеної таблиці, найнижчий вміст рухомих форм життєво необхідних мікроелементів виявлено у ґрунтах західної і північно-східної геохімічних зон, до яких належить відповідно Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Іва­ но-Франківська, Закарпатська області та північні райони Сумсь­ кої, Чернігівської, Київської, Вінницької областей, Житомирська і Хмельницька області. У зазначених геохімічних зонах України ви­ явлено біогеохімічні зони і провінції мікроелементної недостатності. Подібні біогеохімічні зони і провінції є також і в центральній та південній геохімічній зонах України, проте дефіцит мікроелементів у ґрунтах цих зон трапляється значно рідше і менш виражений. Тоб­ то, за вмістом засвоюваних форм мікроелементів у ґрунтах і вододжерелах до найбільш неблагополучних зон України слід віднести поліську і карпатську зони. Ґрунти західних біогеохімічних провінцій Полісся України (по­ ліські райони Волинської і Рівненської областей) характеризують­ ся низьким вмістом рухомих форм І (1,26... 1,96), Со (1,13...3,22), Zn (0,18...1,51), Си (2,7...3,8) і Мо (0,12...0,14) мг/кг сухого ґрунту. Ґрун­ тові води мають н и зь к и й вміст І (1,16. ..4,13 мкг/л) у вододжерелах Ковельського і Ратнівського районів Волинської області (Судаков, 1989).

Рядом дослідників виявлено низький вміст рухомих форм мікро­ елементів в агроландшафтах біогеохімічних провінцій карпатської зони України. Львівська область відноситься до регіону, бідного на І, Со, Си, Zn, Мо, Г. Ґрунти і вододжерела Закарпатської об­ ласті бідні на І, найнижчий рівень його в Полонинських горах. У ґрунтах передгірських районів Івано-Франківської області містить­ ся 2,1 мг/кг І. Картування еколого-геохімічних аномалій При еколого-геохімічній оцінці територій велике значення мають картографічні матеріали. У 1989 р. в Китаї був опублікований атлас, який містить дані про біогеохімічні ендемії та їх зв’язок з різними географічними факторами оточуючого середовища. На 194-х сторінках атласу розміщено чудово виконані карти, де показано поширення хвороб Кашина-Бека (синонім - уровська хвороба; від р. Уров у Забай­ каллі, де хвороба значно поширена), кретинізму, ендемічного зобу і флюорозу, поданий ілюстративний матеріал (рентгенограми, патоморфологія і гістологія, фотографії хворих осіб, типових ланд­ шафтів, у яких трапляються вогнища хвороб) статистичні дані та пояснювальний текст. Українські медики-географи під керівництвом Синяка К. М. у 1989 р. також опублікували Атлас ризику ураження сибірською язвою, правцем, туляремією та іншими хворобами, в якому уза­ гальнили результати багаторічних польових і експерименталь­ них досліджень стійкості збудників зазначених хвороб у ґрунті з врахуванням його агрохімічних, гідрологічних, фізико-хімічних властивостей. На кожну область України видано окрему книгу Атласу, де міститься серія карт у масштабі 1:75000.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Виявлення аномалій, геохімічне районування і картування» з дисципліни «Геофізична екологія»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ВАЛЮТНОГО ...
ІНВЕСТОРСЬКІ КОШТОРИСИ
Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі. Мета і завдання аудиту
Технічні засоби для організації локальних мереж типу ARCNET; прав...
Кошмарна сенсація! Де знаходиться - ПЕКЛО?!


Категорія: Геофізична екологія | Додав: koljan (20.04.2013)
Переглядів: 965 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

our company progressive.ua

http://agroxy.com

agroxy.com