It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 33
Гостей: 33
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Соціологія » Соціальна інфраструктура і політика

СУТЬ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефект економічний — це конкретний результат (або абсолют-на величина) ефективності розв’язання даної господарської, тех-нічної або економічної проблеми. Залежно від рівня управління, а також завдань, які вирішуються, може виражатися грошовими та натуральними показниками, наприклад, приростом ВВП, знижен-ням витрат на виготовлення товарів і послуг народного спожи-вання. Розвиток суспільства та економіки держави передбачає систематичне підвищення ефективності в усіх галузях діяльності людини, які проявляються при абсолютному та відносному ско-роченні витрат. Оскільки ефект буває економічний (приріст про-дукції, прибутку тощо) і соціальний (поліпшення умов праці, охорона довкілля і здоров’я людини тощо), виділяють економіч-ну та соціальну ефективність. У сучасних умовах господарюван-ня соціальна ефективність кінцевих результатів виробництва означає недопустимість збільшення обсягів випуску продукції або одержання прибутку за рахунок погіршення умов праці, завдання шкоди навколишньому природному середовищу, зниження інших показників життєдіяльності людини.
Ефективність соціаль-ної діяльності — це узагальнений, інтегральний показник якості, а також явище, що зачіпає безліч різноманітних соціальних фак-торів, які впливають на загальний добробут людини. Визначення ефективності соціальної діяльності залежить від конкретної нау-ково-практичної мети. Віна визначається як внутрішніми власти-востями системи соціального забезпечення, так і умовами, в яких система функціонує.
Критерії соціальної діяльності обумовлюються цілями та завданнями надання соціальних послуг. Цілі соціальної діяльності можуть розглядатися на рівні окремих регіонів, населених пунк-тів, районів та окремих груп населення. Вони повинні враховува-ти соціально-економічну, морально-психологічну, екологічну і політичну обстановку, що склалася в умовах гострої економічної кризи в Україні. Вони повинні бути нерозривно пов’язані з про-цесом виходу України із економічної кризи і стабілізації соціаль-ного стану населення.
Критерії ефективності соціальної діяльності повинні:
• стати вираженням дієвості всіх видів, форм і методів соціаль-ного обслуговування різноманітних категорій населення (пов’язаний з оцінкою співвідношення досягнутих результатів (ефектів) і затрат, пов’язаних із забезпеченням цих результатів);
• показати, наскільки продуктивна діяльність установ і соціаль-них служб у сучасних умовах проведення реформ в Україні (пов’язана з оцінкою виконання завдань, покладених на виконавчі органи);
• відображати ступінь управління соціальною діяльністю (пов’язаний із результативністю діяльності управлінського апарату).
При визначенні критеріїв ефективності соціальної діяльності необхідно керуватися загальним принципом — мінімум матері-
альних, фінансових, трудових затрат та максимум практичних ре-зультатів у розв’язанні соціальних проблем малозахищених, най-більш уразливих прошарків населення. Кожний критерій може включати групу якісних і кількісних показників, що розкривають його зміст і свідчать про рівень досягнення цілей, тобто більш детальних характеристик, необхідних для практичного проведен-ня аналізу стану й оцінки соціальної діяльності.
Оцінка ефективності соціальної діяльності повинна враховува-ти досягнення як у кількісних параметрах, так і в якісних характеристиках. Коли оцінюється результат співвідношення фінансо-вих, матеріальних, трудових, тимчасових і інших витрат із рівнем реалізації стратегічних і тактичних цілей, досягнутий результат зі-ставляється з прийнятими стандартами соціального обслуговуван-ня населення.
При визначенні ефективності соціальної діяльності необхідно брати до уваги не ефективність взагалі, а ефективність функціо-нування системи соціального забезпечення.
Визначивши потреби, споживач соціальних послуг надсилає запит до виробника, який, у свою чергу, визначає всю необхідну інформацію про достовірність інформації про споживача. Коли ця інформація відповідає необхідним потребам у виконанні певної послуги, то забезпечується виконання зворотного зв’язку у ви-гляді соціальної послуги. В даному випадку оцінку ефективності виконання соціального запиту можна представити залежністю:
,
де Ес — ефективність виконання соціального запиту;
mp — реальний час виконання соціального запиту;
mп — плановий час виконання соціального запиту.
Аналізуючи результати з розрахунку ефективності виконання соціального запиту, можна робити певні висновки: якщо Ес  1, ефективність виконання соціального запиту буде низькою, з ін-шого боку, коли Ес < 1, ефективність висока. Коли Ес = 1, ефек-тивність буде оптимальною. Це пояснюється тим, що між ефек-тивністю і часом виконання соціального запиту існує оберненопропорційна залежність, тобто при збільшенні часу виконання соціального запиту ефективність буде зменшуватись.
Представимо формулу результативності виконання соціально-го запиту:
,
де Івз — індекс виконання соціального запиту;
Вфакт — фактичне виконання соціального запиту;
Вплан — планове виконання соціального запиту.
Результативність виконання соціального запиту може бути оцінена за чотирибальною шкалою. Коли 0 < Івз < 25, результативність буде незадовільна. Коли 25 < Івз < 50, результативність буде задовільною. У випадку 50 < Івз < 75, результативність добра, а коли 75 < Івз < 100 — відмінна.
Крім наведених показників існує також якісний показник, який характеризує ефективність якості виконання запиту спожи-вача. Його можна визначити за формулою
,
де Еякіс — ефективність якості виконання запиту споживача;
Ос — оцінка споживача, яка визначається за шестибальною шкалою;
Ов — оцінка виконавця запиту споживача.
Якщо Еякіс > 1 — задоволений споживач, Еякіс = 1 — задово-
лені і споживач, і клієнт, Еякіс < 1 — задоволений тільки вико-
навець.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СУТЬ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» з дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: На полном ходу поезда
Аудит обліку витрат на формування основного стада
Аудит фіксованого сільськогосподарського податку
Інвестиційний ринок та його інфраструктура
СУТНІСТЬ ВАЛЮТИ ТА ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ


Категорія: Соціальна інфраструктура і політика | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 1312 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

www.ry-diplomer.com/novaya-forma-diploma-2014

также читайте

http://www.klimat-group.com.ua