It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 57
Гостей: 57
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Соціологія » Соціальна інфраструктура і політика

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
Містобудування — це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, під-приємств, установ, організацій громадян із створення та підтри-мання повноцінного життєвого середовища. Ця цілеспрямована діяльність включає:
• прогнозування розвитку і планування територій;
• проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житло-во-цивільного, виробничого призначення;
• спорудження інших об’єктів;
• регенерацію історичних поселень;
• реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів;
• створення інженерної і транспортної інфраструктури.
Головними напрямами місто-будівної діяльності є:
• розробка і реалізація містобудівної документації;
• визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;
• розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
• створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій та населених пунктів;
• захист житлового та природного середовища від шкідливого впливу технічних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;
• збереження пам’яток архітектури і містобудування, історичного середовища, природного ландшафту;
• розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;
• забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціо-нальних і конструктивних якостей об’єктів містобудування;
• розробка правових актів, державних стандартів, норм і пра-вил, пов’язаних із містобудуванням;
• контроль за дотриманням містобудівного законодавства;
• підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх квалі-фікації.
Об’єкти містобудування в Україні: територія країни та території її адміністративно-територіальних одиниць; функціональні терито-рії адміністративно-територіальних одиниць (селищні, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природ-ної спадщини та ін.); будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.
До суб’єктів містобудування в Україні належать: державні ор-гани; органи місцевого та регіонального самоврядування; грома-дяни; юридичні особи.
Основні вимоги містобудівної діяльності:
■ розробка містобудівної документації проектів конкретних об’єктів згідно з державними стандартами, нормами і правилами, архітектурно-планувальними завданнями і технічними умовами;
■ розміщення й будівництво об’єктів відповідно до затвер-
джених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об’єктів;
■ збереження і відновлення пам’яток архітектури і містобудування, природного ландшафту та охорона навколишнього середовища;
■ урахування законних інтересів та вимог власників або кори-стувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва;
■ інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівельних об’єктів;
■ участь громадян, об’єднань громадян в обговоренні містобу-
дівної документації, проектів окремих об’єктів і внесення відповід-них пропозицій до державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Державне регулювання у сфері містобудування полягає в аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку; підготовці, за-твердженні та реалізації державних, регіональних і місцевих містобу-дівних програм, містобудівної документації; координації взаємодії учасників містобудівного процесу; проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів; розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; контролі за до-триманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві; ліцензуванні спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.
Кабінет Міністрів України є центральним виконавчим органом влади. До його компетенції в галузі містобудування належать
здійснення:
— державного контролю в містобудуванні;
— координації діяльності органів виконавчої державної влади і спеціально вповноважених органів у сфері містобудування;
забезпечення:
— реалізації містобудівної політики України;
— розробки державних, міждержавних найважливіших регіо-нальних містобудівних програм і процесів;
— виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних робіт з питань містобудування та науково-реставраційних робіт;
визначення порядку:
— розробки і затвердження державних стандартів, норм і пра-вил у сфері містобудування;
— ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві;
— проведення експертизи містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів.
Велика роль у галузі містобуду-вання належить місцевим державним адміністраціям, які:
• реалізують державну політику у сфері містобудування в ме-жах своїх повноважень;
• організують розробку та проведення експертизи, а також по-дання на затвердження рад регіональних містобудівних програм;
• проводять попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів і готують висновки щодо її затвердження;
• розглядають містобудівну документацію для населених пунктів і готують висновки щодо її затвердження;
• координують діяльність об’єктів містобудування щодо ком-плексного розвитку територій забудови комплексних пунктів;
• розглядають пропозиції та подають до відповідних рад ви-сновки щодо визначення територій вибору, вилучення (викупу) і надання земель для містобудівних потреб;
• утворюють спеціально вповноважені місцеві органи у спра-вах містобудування і архітектури, керують їх діяльністю;
• розробляють правила забудови селищ і сільських населених пунктів відповідно до законодавства, подають їх на затвердження Радам;
• установлюють порядок видачі забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будів-ництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, надають дозволи на проведення цих робіт;
• здійснюють державний контроль за дотриманням законо-давства, затверджують містобудівну документацію при плану-ванні та забудові відповідних територій, а також контролюють будівництво об’єктів незалежно від форм власності, в разі вияв-лення порушень припиняють таке будівництво відповідно до законодавчих актів;
• проводять роботи, пов’язані з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому за-конодавством;
• інформують населення про плани розміщення найважливі-ших містобудівних і транспортних комплексів;
• організують охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури та містобудування, природного ландшафту;
• забезпечують у встановленому порядку проведення держав-ної експертизи містобудівної документації та проектів конкрет-них об’єктів;
• ліцензують спеціальні види робіт у проектуванні та будів-ництві в порядку, встановленому чинним законодавством

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ» з дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Коперник и Птолемей
Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків
У Британії сфотографували "нове чудовисько Лохнесське"
РОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ ТА ЕРГОНОМІКИ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРО...
Наголос


Категорія: Соціальна інфраструктура і політика | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 1660 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

ry-diplomer.com/kupit-diplom-farmatsevta

www.start-sport.com.ua

Продать овес в Днепропетровской области