It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 46
Гостей: 46
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка світова » Міжнародна економічна діяльність України

Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту
Важливим компонентом геоекономічної моделі України є її участь у субрегіональних інтеграційних проектах. Одним із таких проектів є Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), яка націлена на багатобічну взаємодію в торговій, інвестиційній та в інших сферах соціально-економічного буття.
До ЧЕС входять 11 країн — Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Туреччина та Україна, а ряд країн мають у цій організації статус спостерігача. Так, крім основних країн — членів цього блоку із сукупним населенням більш ніж 320 млн осіб, у ролі спостерігачів у роботі ЧЕС беруть участь Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Польща, Словаччина і Туніс, а також інші країни, що збільшує потенціал співробітництва. Усього до діяльності ЧЕС у тій або іншій формі виявляють інтерес близько 30 держав.
Ідея налагодження інтенсивної міжнародної кооперації в басейні Чорного моря пов’язана з досвідом багатовікової торгівлі між народами, які його населяють. Отже, можна сказати, що хоча ЧЕС і була створена порівняно нещодавно, вона є історичним відображенням об’єктивного та природного взаємного тяжіння країн регіону до активної економічної взаємодії. Можна також констатувати, що проект ЧЕС фактично став своєрідною альтернативою втраченим або нереалізованим коопераційним механізмам.
На першому етапі становлення механізму ЧЕС безумовним ініціатором та рушійною силою співробітництва виступила Туреччина. Ця країна, яка претендує на роль своєрідної «регіональної наддержави» та вимушена змагатися за сфери впливу на «ісламському фронті» з Іраном, а на європейському просторі — з Грецією, намагалася підвищити у такий спосіб свій вплив у прилеглих до себе регіонах. Безумовно, для цієї країни має значення й міркування реалізації значного потенціалу торгівлі, виробничої кооперації, інвестиційної взаємодії та інших форм співробітництва з метою динамізації господарського розвитку та створення кращих передумов інтеграції до Євросоюзу.
Дещо схожі міркування, що і для Туреччини — прагматичне та геополітичне значення чорноморської регіональної інтеграції, використання «чорноморської карти», яка може навіть збільшити своє значення в разі хоча б невеликого зближення ЧЕС та ЄС, — мають значення і для України.
Роль України в процесі формування ідеології співробітництва та структури ЧЕС також була помітною. Причин цього було декілька: передусім Україна прагнула компенсувати колапс геоекономічного простору, до якого спричинився розвал блоку РЕВ та СРСР та який висував як політичні, так і конкретні економічні завдання налагодження нових механізмів співпраці. Крім того, слід зважити на те, що наша держава органічно належить до культурно-історичного, географічного та господарського простору Причорномор’я, відтак вона не тільки має можливість брати участь у різнобічній кооперації, а й фактично наслідує традиційним алгоритмам київськоруської, стародавньоукраїнської геополітики. Відтак створення режиму вільного руху товарів і послуг, налагодження кредитно-фінансової взаємодії, розвиток інфраструктури бізнесу, галузевих відтворювальних систем, транспортних комунікацій органічно відповідають цілям національного самоствердження України.
Реальним наповненням проекту ЧЕС стає створення сприятливого режиму для розвитку багатобічного механізму співробітництва, поступове впровадження інститутів сприяння торгівлі товарами та послугами, руху капіталів, робочої сили, розв’язання екологічних проблем.
Згідно зі статутними та базовими політичними документами проект ЧЕС являє собою:
регіональне економічне об’єднання, до якого входять країни відповідно до географічного принципу;
поліфункціональну структуру, метою якої є сприяння співробітництву в різних сферах економіки — торгівлі, інвестицій, банківського обслуговування та ін., а також у сферах охорони навколишнього середовища, зовнішньої політики, правотворчості;
відкрите об’єднання, яке, з одного боку, може еволюціонувати в якісному плані (наприклад, передбачається можливість запровадження взаємного режиму вільної торгівлі, вільних портів), так і кількісно, розширюючись із прийняттям нових членів;
об’єднання як державних, так і підприємницьких структур, інститутів сприяння реалізації макро- та мікроекономічних цілей.
Реалізація поставлених цілей вимагає комплексних організаційно-економічних, політичних зусиль, задіяння потенціалу макрорівня регулювання та потенціалу комерційних структур. У технічному плані передбачається створення найсучаснішої транспортно-виробничої інфраструктури, усієї системи комунікацій та зв’язку, банківської, кредитно-фінансової системи. Відтак ідеться про міжнародні плани створення в регіональному масштабі умов для розвитку торгівлі, національної спеціалізації у сферах обробної промисловості, сільського господарства та харчової промисловості, науки і техніки, енергетики, видобутку і перероблення мінеральної сировини, а також для рекреаційного бізнесу та туризму, забезпечення кращої охорони навколишнього середовища.
Основними організаційними структурами ЧЕС, які здійснюють загальну координацію та регулювання процесу співробітництва, є:
Рада голів держав та урядів;
Парламентська Асамблея ЧЕС (ПАЧЕС) зі своїми органами (Генеральною Асамблеєю, Постійним Комітетом, Бюро, Міжнародним секретаріатом ЧЕС із штаб-квартирою в Стамбулі, Комітетом з основних напрямів діяльності ПАЧЕС);
Рада міністрів іноземних справ країн-учасниць та її органи (Постійний міжнародний секретаріат та Робочі групи з конкретних проблем);
Рада ЧЕС з питань підприємництва зі своїми органами (Секретаріатом Ради та консультантами при Раді з основних питань її діяльності);
Чорноморський банк торгівлі та розвитку та його органи;
Організація академічного, науково-технічного співробітництва країн ЧЕС та її органи (постійний комітет, робочі групи);
Робочі групи, центри-філії зі спеціальних проблем спів-
робітництва.
Крім центральних політичних органів, вагому роль у структурі ЧЕС відіграє Чорноморський банк торгівлі і розвитку, який розташовано в Салоніках (Греція). ЧБТР було засновано відповідно до угоди, що була підписана усіма 11-ма країнами — учасницями ЧЕС ще в 1994 р. Щоправда, реально Банк почав працювати в 1999 р. Банк покликаний обслуговувати процеси взаємної торгівлі, а також торгової взаємодії з партнерами поза межами країн—учасниць блоку, суб’єктів чорноморського співробітництва. Ефективна кредитно-фінансова система ЧЕС, до якої крім ЧБТР входять і деякі інші фінансово-кредитні організації, є необхідною для розвитку взаємного інвестування та залучення капіталів із третіх країн.
Щодо робочих груп ЧЕС, то тут слід зазначити, що реальні потреби здійснювати співробітництво в широко диверсифікованих формах зумовлюють інституційну «творчість» членів ЧЕС. Протягом останніх років це переважно відображається у створенні спеціальних інститутів, зокрема робочих груп, яких зараз налічується більше десятка. Такі групи сприяють взаємодії у сферах торгівлі та промислового співробітництва, сільського господарства, банківської справи і фінансів, транспорту, зв’язку, енергетики, науки і техніки, статистики, екології, рекреації, туризму.
Діяльність цих органів, як і широка активізація торговельно-економічного співробітництва на географічному просторі країн-членів, розглядається прибічниками ідеї чорноморської інтеграції як фактору сталого економічного розвитку, чинника розв’язання відповідними країнами завдань геополітики.
У цьому контексті зі сподіваннями, які покладає на ЧЕС Україна, збігаються й геоекономічні мотиви ряду інших країн, яким з різних причин не вдалося забезпечити для себе достатній простір економічного співробітництва. Так, неможливість для України та небажання для ЄС достатньо швидко розв’язати завдання створення з їх участю зони вільної торгівлі, економічна вага ЧЕС, як і СНД, для нашої держави зростає. Тому позачергова зустріч міністрів закордонних справ з участю міністрів економіки країн ЧЕС, яка відбулася 7 лютого 1997 р. у Стамбулі, де було підписано Декларацію про наміри створення Чорноморської зони вільної торгівлі, а також прийнято План дій з реалізації положень Декларації Московського саміту ЧЕС 25 жовтня 1996 р., мала, з погляду України, чимале значення. Взагалі, не дивно, що саме за головування України в ЧЕС — з квітня по жовтень 1997 р. почала особливо активно обговорюватися перспектива утворення зони вільної торгівлі країн — членів ЧЕС.
Роль України проявилася і під час роботи ялтинського саміту. Зокрема, 5 травня 1998 р. у Криму було прийнято важливі документи, які розвинули організаційну структуру механізму ЧЕС, у них було визначено ряд інституційно-правових засад побудови структури ЧЕС.
Серед спеціальних напрямів взаємодії в рамках ЧЕС можна відзначити координацію боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, контрабандою зброї тощо, спів-
працю національних міністерств та служб з ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних катастроф.
Актуальною проблемою як для України, так і інших країн — членів ЧЕС є радикальне підвищення ефективності служб комерційного інформування. У цьому зв’язку в рамках ЧЕС створено Координаційний центр з обміну статистичними даними й економічною інформацією.
Органи влади на місцях також беруть участь у системі співробітництва, забезпечуючи стикування політичних підходів та комерційних інтересів, інтересів окремих громад. Чорноморський клуб, який об’єднує близько двох десятків причорноморських міст, є прикладом подібної взаємодії. Україна представлена у клубі найбільшою кількістю міст порівняно до інших країн. Так, членами означеного клубу є Херсон, Одеса, Іллічівськ, Південний, Миколаїв, Маріуполь та Ялта.
Кардинальну значущість у системі чорноморської інтеграції набула кооперація на комерційному рівні — між суб’єктами економічного життя, які, власне, й покликані опосередковувати проекти співробітництва. Рада ділового співробітництва, а також інші об’єднання підприємців у рамках ЧЕС репрезентують комерційну складову системи інститутів цього регіонального об’єднання.
Змістом мікроекономічної взаємодії на теренах чорноморської інтеграції є, або потенційно можуть стати:
поширення взаємної торгівлі, що означає збільшення обсягів збуту, додатковий потенціал виробничої спеціалізації та налагодження масштабного виробництва;
формування механізмів міжнародного кооперування, спільного виготовлення складних, наукомістких виробів;
реалізація спільних проектів щодо технологічного переобладнання традиційних застарілих виробництв країн-учасниць (для України — передусім металургійних, нафтопереробних підприємств);
налагодження інформаційних банків та мереж з метою сприяння торговельному, інвестиційному співробітництву, кращому пошуку кооперантів;
розвиток фінансових інститутів підтримки підприємств реального сектору;
будівництво та спільна експлуатація об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема відновлення або запровадження нових напрямів поромного сполучення (Іллічівськ-Варна, інших маршрутів між портами України та містами Болгарії, Грузії, Туреччини);
співробітництво в агропромисловій сфері, розвиток харчової і переробної промисловості;
спільні проекти щодо конверсії оборонної промисловості;
розвиток сучасної системи телекомунікацій;
налагодження ефективного механізму взаємних розрахунків, кредитів і страхування;
співробітництво в процесах приватизації підприємств;
розвиток малого і середнього бізнесу;
спільні пошук і розробка паливних та сировинних родовищ;
раціоналізація енерго- та ресурсоспоживання;
сприяння розвитку більш екологічної моделі відтворення, спільна охорона ресурсів Чорного моря та контроль за заощадливим використанням його ресурсів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту» з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І ЙОГО ПОКАЗНИКИ
Позичковий процент та його диференціація
Українські слова та слова запозичені з інших мов
СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ
Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськог...


Категорія: Міжнародна економічна діяльність України | Додав: koljan (22.09.2012)
Переглядів: 977 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

https://optiontradingstrategies.net

Продать жмых в Кировоградской области

www.dengi24.kiev.ua/kredit-nedv/