It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економічний аналіз » Організація і методика економічного аналізу

Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності
Особливу увагу в процесі факторного аналізу фінансових результатів необхідно звернути на найбільш суттєву складову їх формування – прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – результат основної діяльності.

Основна діяльність – це здійснення операцій, пов’язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства. Основна діяльність забезпечує вагому частку його доходу. Наприклад, для торговельного підприємства операціями, що відносяться до основної діяльності, будуть операції з придбання та реалізації товарів, для виробничого – придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її реалізація, для інвестиційної компанії – формування портфеля інвестицій тощо.

223
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (035) Адміністративні витрати (070) Валовий прибуток (050), збиток (055) Витрати на збут (080) Собівартість реалізованої продукції (040)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (010)

Відрахування з доходу ПДВ, акцизів та ін. (015-030)

Інші операційні доходи (060)

Дохід від участі у капіталі (110) Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (100), збиток (105)

Інші операційні витрати (090) Фінансові витрати (140)

Інші фінансові доходи (120)

Інші доходи (130) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (170 або 175)

Витрати від участі в капіталі (150) Інші витрати (160) Податок на прибуток від звичайної діяльності (180)

Надзвичайні доходи (200)

Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (190 або 195)

Надзвичайні витрати (205) Чистий прибуток (220), збиток (225) Податки з надзвичайного прибутку (210)

Рис. 11.1. Схема зв’язків між окремими сумами доходів, витрат і прибутків (збитків) підприємства у звіті за ф. № 2

224 У процесі аналізу фінансових результатів основної діяльності використовуються наступні показники прибутку: валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, прибуток оподаткування, чистий прибуток. Валовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, доходи і витрати від позареалізаційних операцій (рис. 11.2).
Валовий прибуток

Прибуток від реалізації продукції та послуг

Прибуток від іншої реалізації

Позареалізаційні фінансові результати

Обсяг реалізації продукції

Структура продукції

Ціна реалізації

Собівартість продукції

- зміна залишку готової продукції; - випуск товарної продукції; - зміни залишку відвантаженої продукції

- якість товарної продукції; - ринки збуту продукції; - інфляційні фактори

- прибуток від продажу товарноматеріальних цінностей; - прибуток від реалізації продукції підсобного господарства; - прибуток від реалізації основних фондів і нематеріальних активів

- прибуток від пайової участі в спільних підприємствах; - прибуток від здачі в оренду основних коштів, землі; - отримані пені і штрафи; - збитки від списання дебіторської заборгованості; - збитки від стихійних лих; - доходи за акціями, облігаціями, депозитами; - доходи і збитки за валютними операціями

Рис. 11.2. Блок-схема факторного аналізу валового прибутку Прибуток оподаткування – це різниця між валовим прибутком і сумою прибутку, оподатковуваного податком на дохід (за цінними паперами і від пайової участі у спільних підприємствах), а також суми пільг з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства, яке періодично змінюється.

225 Чистий прибуток – це прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань до добродійних фондів. Необхідно проаналізувати склад валового прибутку, його структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні чинники зміни його суми. Для цього виручку корегують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому за галуззю, а витрати з реалізованої продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період. Величина валового, оподаткованого і чистого прибутку залежить від численних показників. Крім того, слід мати на увазі, що розмір прибутку багато в чому залежить і від облікової політики, яку здійснює аналізоване підприємство. Законодавство й інші нормативні документи надають право суб'єктам господарювання самостійно обирати деякі методи обліку, здатні істотно вплинути на формування фінансових результатів. Чинні нормативні акти допускають наступні методи регулювання прибутку суб'єктом господарювання. 1. Зміна вартісних меж віднесення майна до основних засобів або до малоцінних і швидкозношуваних предметів, що спричиняє зміну суми поточних витрат і прибутку у зв'язку з різними способами нарахування зносу за основними засобами. 2. Зміна методу нарахування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів. 3. Використання методу прискореної амортизації за активною частиною основних засобів також призводить до збільшення собівартості продукції і зменшення суми прибутку, а також податків на прибуток. 4. Застосування різних методів оцінки нематеріальних активів і способів нарахування амортизації за ними. 5. Вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів (NIFO, FIFO, LIFO).

226 6. Зміна порядку списання витрат з ремонту основних засобів на собівартість продукції (за фактичними витратами або рівномірними частинами за рахунок створеного ремонтного фонду). 7. Зміна термінів погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного періоду. 8. Зміна методу визначення прибутку від реалізації продукції (на момент відвантаження продукції або момент її оплати). Таким чином, облікова політика відкриває великий простір для вибору методологічних прийомів, здатних радикально змінити всю картину фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Тому в процесі аналізу необхідно встановити відповідність прийнятої облікової політики підприємства чинним нормативним положенням з ведення бухгалтерського обліку і визначити вплив змін в обліковій політиці на суму валового, оподаткованого і чистого прибутку, а також на розмір податків, суму відрахувань до фондів підприємства і суму дивідендів, яку виплатять акціонерам. Фактори формування валового прибутку в узагальненому вигляді характеризує структурно-логічна модель (див. рис. 11.1). Вплив факторів першого порядку розраховується шляхом порівняння відповідних фактичних і планових (прогнозних) даних. Фактори другого порядку, які характеризують зміну прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначаються іншим способом (табл. 11.1). Таблиця 11.1 Аналіз факторів зміни валового прибутку
Фактори зміни валового прибутку Обсяг реалізованої продукції ( ∆Пор )
р Випуск товарної продукції ( ∆П т )

∆П = Пор Ч (К − 1)
р о р К = Спф : Сор

Алгоритм розрахунку

р ∆Пт = Пор Ч (К т − 1) т т К т = Спф : Со

Залишки нереалізованої продукції ( ∆Пнр )

р ∆Пнр = ∆Пор − ∆Пт

227
р Структура реалізованої продукції ( ∆По' ) р р ∆По' = Ппф − Пор − ∆Пор р ∆Пср = С1р − Спф р ∆Пцр = В1р − Впф

(

)

Повна собівартість реалізованої продукції ( ∆Пср ) Ціна реалізованої продукції ( ∆Пцр )

Позначення в алгоритмах: Пор , П1р – плановий і фактичний прибуток від
р реалізації товарної продукції (робіт, товарів, послуг); Сор ,Спф – планова повна

собівартість і планова собівартість фактичного обсягу реалізованої продукції;
т К – коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції; Сот ,Спф –

планова повна собівартість і планова собівартість фактичного випуску товарної продукції; Кт – коефіцієнт виконання плану з випуску товарної продукції;
р Ппф – прибуток за планом на фактично реалізовану продукцію; С1р – фактичр но повна собівартість реалізованої продукції; В1р ,Впф – фактична і планова на

фактичний обсяг реалізованої продукції виручка від реалізації без ПДВ та інших відрахувань від виручки. Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. В процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни його суми. Прибуток від реалізації продукції в цілому за підприємством залежить від чотирьох факторів першого рівня: обсягу реалізації продукції (VPП); її структури (СТі); собівартості (Сi) і рівня середньореалізаційних цін (Ці). Обсяг реалізації продукції може позитивно і негативно впливати на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку. Структура товарної продукції може справляти як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка рентабельніших видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні частки низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

228 Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки. Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки. Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначити, використовуючи дані таблиці 11.2. Таблиця 11.2 Вихідні дані для аналізу факторів прибутку від реалізації продукції
Показник Виручка від реалізації (В) Повна собівартість реалізованої продукції (З) Прибуток від реалізації продукції (П) План, млн. грн. 95 250 77 350 17 900 План, перерахований на фактичний обсяг продажу, млн. грн. 96 600 78 322 18 278 Фактично, млн. грн. 99 935 80 639 19 296

План із суми прибутку від реалізації продукції в звітному році перевиконаний на 1396 млн. грн. (19 296 – 17 900), або на 7,8 %. Якщо порівняти планову і умовну суми прибутку, обчислені виходячи з фактичного обсягу і асортименту продукції, але за планових цін і планової собівартості продукції, з’ясуємо, наскільки вона змінилася за рахунок обсягу і структури реалізованої продукції:
∆Пvpn.уд = 18 278 – 17 900 = 378 (млн. грн.).

Щоб знайти вплив обсягу продажу, необхідно плановий прибуток помножити на відсоток перевиконання (недовиконання) плану з реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю або в натурально-умовному вираженні (15 760 : 15 900 Ч 100 % – 100 % = – 0,88 %) і результат розділити на 100 %:
∆Пvpn. = 17 900 Ч (–0,88 %) / 100 = –158 (млн. грн.).

229 Потім можна визначити вплив структурного фактора (від першого результату потрібно відняти другий):
∆Пст = 378 – (–158) = 536 (млн. грн.).

Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівнянням фактичної суми витрат з плановою, перерахованою на фактичний обсяг продажу:
∆Пс = 78 322 – 80 639 = –2317 (млн. грн.).

Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на продукцію визначається зіставленням фактичної виручки з умовною, яку б підприємство отримало за фактичний обсяг реалізації продукції за планових цін: ∆Пц = 99 935 – 96 600 = +3335 (млн. грн.). Ці ж результати можна одержати і способом ланцюгових підстановок, послідовно змінюючи планову величину кожного фактора фактичною. Результати розрахунків показують, що план прибутку перевиконаний в основному за рахунок збільшення середньореалізаційних цін. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. ін. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, оскільки їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства та як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Детальний аналіз показників рентабельності розглядається у розділах 4 і 5. Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту тощо (рис. 11.3).

230
Резерви збільшення суми прибутку

Збільшення обсягу реалізації продукції

Підвищення ціни

Зниження собівартості продукції

Підвищення якості товарної продукції

Пошук додаткових ринків збуту продукції

Реалізація продукції в більш оптимальні строки

Рис. 11.3. Блок-схема підрахунку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

Для визначення резервів збільшення прибутку необхідно виявлений раніше резерв зростання обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток з розрахунку на одиницю продукції відповідного виду:
ед Р ↑ ПVPN = Р ↑ VРР i Ч Пфi .

(11.1)

Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції і послуг підраховуються так: заздалегідь виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться на можливий обсяг її продажу з урахуванням резервів його зростання:
Р ↑ Пc = ∑ (P ↓ C(VPПФI + P ↑ VPП )).

(11.2)

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції. Він визначається так: зміна частки кожного сорту (кондиції) помножується на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються і отримана зміна середньої ціни помножується на можливий обсяг реалізації продукції:
Р ↑ П як = ∑ (∆СТ i Ч Ц і )/100 Ч (VPПФI + P ↑ VPП ))

(11.3)

231 Окрім основної діяльності до операційної входить й інша операційна діяльність. Фінансові результати – прибуток або збиток – від такого виду діяльності складають суттєву частку загального результату та вимагають відповідних методик проведення аналізу. Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності проводиться за кожним її видом з огляду на сутність, доцільність і законність кожної операції, правильність оцінки майна, яке реалізується. При цьому необхідно встановити, чи правильно доходи й витрати віднесені до фінансових результатів, чи не було порушень діючих положень при віднесенні певних сум на збитки. Далі вивчається вплив факторів на формування фінансового результату від іншої операційної діяльності (рис. 11.4).
Фактори

Доходи іншої операційної діяльності

Витрати іншої операційної діяльності

• • • • •

дохід від списання кредиторської заборгованості; доходи (витрати) від штрафів, пені, неустойки; доходи від повернення безнадійних боргів; доходи (витрати) від реалізації інших необоротних активів; доходи (витрати) від списаних раніше активів

• • • •

нестачі та втрати від псування цінностей; втрати від знецінення запасів; витрати на дослідження та розробки; витрати на збут

Рис. 11.4. Фактори, що впливають на фінансовий результат від іншої операційної діяльності Вагому частину загальних фінансових результатів можуть складати прибутки (збитки) від іншої звичайної діяльності, яка включає інвестиційну та фінансову.

232 У ході аналізу необхідно встановити причини реалізації майна, оцінити витрати на реалізацію та зіставити з альтернативним варіантом його використання (тобто таким, коли підприємство може й надалі використовувати майно у своїй діяльності). При прогнозуванні прибутків (збитків) від реалізації майна необхідно враховувати фактор часу, тобто продисконтувати дохід від можливої експлуатації і порівняти з доходом, який можна отримати сьогодні. Аналізуючи фінансові результати від фінансової діяльності, особливу увагу необхідно приділити оцінці складу, структури та динаміки кількості та вартості емітованих цінних паперів і доходів, що виплачуються за ними. Склад і структура цінних паперів залежать від стану економіки держави в цілому. Збільшення питомої ваги векселів може свідчити про зростання обсягів продажу в кредит і призвести до зниження оборотності оборотних коштів. Збільшення питомої ваги акцій може бути зумовлене інвестиційною спрямованістю суб’єктів господарювання. Аналіз показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності полягає у дослідженні динаміки, структури та причин виникнення таких прибутків і збитків у кожному конкретному випадку. Зокрема, вивчення причин їх появи зумовлено тим, що часто до таких збитків відносять втрати, зумовлені звичайною безгосподарністю (пожежі з вини працівників, нестачі, крадіжки тощо). Така ситуація спотворює реальну структуру фінансових результатів діяльності, знижуючи достовірність даних бухгалтерського обліку.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності» з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит оборотних засобів, інших необоротних матеріальних активів. ...
Склад – найменша вимовна одиниця
ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ
Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної ...


Категорія: Організація і методика економічного аналізу | Додав: koljan (28.08.2012)
Переглядів: 1502 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

В интеренете нашел интересный блог про направление искривление носовой перегородки.
купить диплом магистра