It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансовий облік (облік активів)

Облік прямих виробничих витрат
Для узагальнення інформації про витрати на виробницто призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробництво».
Він використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:
1) промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
2) підрядних, геологічних і проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних дослідних робіт;
3) підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;
4) науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
5) підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;
6) підприємств торгівлі, постачання та збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;
7) дорожніх господарств на утримання та ремонт автомобільних шляхів;
8) інших підприємств та організацій;
9) допоміжних (підсобних) виробництв;
10) на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об’єкта).
Рахунок 23 «Виробництво» — активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.
За дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати на втрати від браку продукції (робіт, послуг); з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії,
пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).
Основні бухгалтерські проведення з обліку виробництва наведено в (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 2 3 4
1 Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у виробництві 23 «Виробництво» 13 «Знос необоротних активів»
2 Відпущено зі складу товарно-матеріальні цінності на потреби виробництва 23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси»
3 Відпущено у виробництво МШП 23 «Виробництво» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
4 Відображено вартість послуг, наданих допоміжним виробництвом цеху основного виробництва (передача продукції з цеху в цех) 23 «Виробництво» 23 «Виробництво»
5 Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого браку 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві»
6 Використано частину готової продукції на потреби виробництва 23 «Виробництво» 26 «Готова продукція» 7 Оплачено готівкою витрати виробництва 23 «Виробництво» 30 «Каса»
8 Оплачено з поточного або валютного рахунка, з інших рахунків у банку витрати виробництва 23 «Виробництво» 31 «Рахунки в банках»
9 Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва 23 «Виробництво» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 2 3 4
10 Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій 23 «Виробництво» 374 «Розрахунки за претензіями»
11 Віднесено на витрати виробництва відповідну частину витрат майбутніх періодів 23 «Виробництво» 39 «Витрати майбутніх періодів» 12 Проведено дооцінку незавершеного виробництва 23 «Виробництво» 423 «Дооцінка активів»
13 Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам 23 «Виробництво» 471 «Забезпечення виплат відпусток» 14 Акцептовано рахунок постачальника за послуги, надані для потреб виробництва (вода, пара, енергія, зв’язок тощо) 23 «Виробництво» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
15 Нараховано заробітну плату робітникам виробництва і проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством 23 «Виробництво» 66 «Розрахунки з оплати праці»,
65 «Розрахунки за страхування» 16 Відображено послуги, призначені для потреб виробництва, надані дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами 23 «Виробництво» 682 «Внутрішні розрахунки»,
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
17 Відображено заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва (у т. ч. з оренди, транспорту тощо) 23 «Виробництво» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 18 Оприбутковано лишки незавершеного виробництва, виявлені під час інвентаризації в цехах допоміжних виробництв 23 «Виробництво» 71 «Інший операційний дохід»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 2 3 4
19 Включено до собівартості продукції, робіт і послуг відповідну частку загальновиробничих витрат 23 «Виробництво» 91 «Загально-виробничі витрати»
20 Віднесено на собівартість продукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного убутку 23 «Виробництво» 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
21 Відображено зарахування на баланс інших необоротних матеріальних активів, виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 23 «Виробництво»
22 Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для капітального будівництва 15 «Капітальні інвестиції» 23 «Виробництво»
23 Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів 20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво»
24 Списано собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, інструменту тощо, що відповідають критеріям визнання їх малоцінними та швидкозношуваними предметами 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 23 «Виробництво»
25 Відображено втрати від невиправного браку 24 «Брак у виробництві» 23 «Виробництво»
26 Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва 25 «Напівфабрикати» 23 ««Виробництво»
27 Оприбутковано на склад готову продукцію 26 «Готова продукція» 23 «Виробництво»
28 Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 23 «Виробництво»
29 Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат виробництва (у галузях із сезонним виробництвом, при освоєнні нових виробництв тощо) 39 «Витрати майбутніх періодів» 23 «Виробництво»
Продовження табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 2 3 4
30 Списано витрати виробництв у частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам і внутрішнім підрозділам 682 «Внутрішні розрахунки»,
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» 23 «Виробництво»
31 Списано на результати діяльності собівартість виконаних робіт або наданих послуг підприємствам, які для обліку витрат застосовують лише рахунки класу 8 791 «Результат основної діяльності» 23 «Виробництво»
32 Відображено суму уцінки незавершеного виробництва 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво»
33 Відображено (списано) недостачу матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві (використовують підприємства, що застосовують рахунки класу 9 або одночасно рахунки і класу 8, і класу 9) 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво»
34 Списано на витрати поточного природного убутку від втрат матеріальних цінностей, які знаходяться в незавершеному виробництві внаслідок надзвичайних подій (здійснюється підприємствами, що не використовують рахунки класу 9) 85 «Інші витрати» 23 «Виробництво»
35 Відображено вартість послуг, наданих на сторону 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 23 «Виробництво»
36 Відображено вартість робіт (основного або допоміжного виробництва), пов’язаних з дослідженнями та розробками 941 «Витрати на дослідження і розробки» 23 «Виробництво»
37 Відображено собівартість реалізованої частини незавершеного виробництва 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 23 «Виробництво»
Закінчення табл. 7.2
№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 2 3 4
38 Проведено уцінку незавершеного виробництва 946 «Втрати від знецінення запасів» 23 «Виробництво»
39 Відображено виявлену під час інвентаризації недостачу матеріальних цінностей у цехах допоміжних виробництв (незавершеного виробництва) 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 23 «Виробництво»
40 Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо 99 «Надзвичайні витрати» 23 «Виробництво»
Синтетичний облік витрат виробництва ведеться в журналі № 5.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Облік прямих виробничих витрат» з дисципліни «Фінансовий облік (облік активів)»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Договір на проведення аудиторської перевірки
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
АТ-команди
ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Теорія інвестиційного портфеля


Категорія: Фінансовий облік (облік активів) | Додав: koljan (01.04.2012)
Переглядів: 2372 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

ry-diplomer.com/kupit-diploma-ekonomista

купить дипломную работу в Омске

www.massagerxla.com