It's easy with us

Статистика






Онлайн всего: 52
Гостей: 52
Пользователей: 0



ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації

ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ
Для здійснення підприємствами України зовнішньоекономічних опе рацій необхідно відкрити рахунок в іноземній валюті. Якщо юридична особа не має рахунку в банку, в якому обслуго вується, то для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті потрібно подати такі документи (табл. 3.1). 113

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова

Облікова картка №12345/4/05/01235 суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності взятого на облік у вантажному відділі Східної регіональної митниці
Повна назва підприємства товариство з обмеженою відповідальністю «Гофта» Код ЄДРПОУ 56221132 Код КОАТУУ 7560145667 Код КФВ 20 Юридична адреса 84331 м. Краматорськ, вул. Паркова, 200 Фактична (поштова) адреса 84331 м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 33 Ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО* Свідоцтво про державну реєстрацію №23634891, видане місцевими органами влади м. Краматорськ, 25.01.04 р. Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства, тел./факс, підпис Горбуша Анатолій Вікторович, тел. 232–54–32 Прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера, тел., підпис Бажина Олена Олександрівна, тел. 232–52–31 Податкова інспекція (назва, адреса, тел.) Державна податкова інспекція м. Краматорськ, вул. Проспект Миру, 35, тел. 239–87–55 Поточний рахунок у національній валюті: 25800676331386 Назва банку АКБ “УКРСОЦБАНК” Юридична адреса м. Краматорськ, вул. ХІХ Партз’їзду, 24 Код ЄДРПОУ 22225566 МФО 334141 Поточний рахунок в іноземній валюті: 25800088776634 Назва банку АКБ «УКРСОЦБАНК» Юридична адреса м. Краматорськ, вул. ХІХ Партз’їзду, 24 Код ЄДРПОУ 22225566 МФО 334141 Прізвище, ім’я, по батькові осіб, уповноважених на роботу з митницею, тел., підпис Сидорчук Олег Петрович, те. 235–66–89 При зміні даних, зазначених у цій картці, зобов’язуюсь у тижневий строк повідомити про це митний орган підпис М.П. дата М.П. підпис керівника підприємства, підпис інспектора

114

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України
Таблиця 3.1. Перелік документів, необхідних для відкриття валютного рахунку
№ п/п 1 1 Перелік документів 2 Заява про відкриття поточного рахунку установленої форми Особа, яка уповноважена завіряти копії 3 Примітки 4 Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розкладі відсутня посада головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладена функція ведення бухгалтерського обліку і звітності, то заяву підписує тільки керівник Не надається юридичними особами бюджетної сфери

2

3

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію Копія належним чином зареєстрованого статутного документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення)

Нотаріус або орган, що видав дане свідоцтво

4

Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного реєстру підприємств і організацій України

Орган, що здійснив реєстрацію, або нотаріус. Не вимагають запевняння положення юридичних осіб публічного права, що затверджуються розпорядженнями Президента України, органу влади Автономної республіки Крим або органу місцевого самоврядування Орган, що видав довідку, нотаріус, або уповноважений працівник банку

Не надається юридичними особами публічного права, що діють на підставі законів (державні підприємства, навчальні заклади тощо)

115

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова Продовження табл. 3.1
1 5 2 Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби Картка із зразками підписів і відбитка печатки встановленого зразка 3 Орган, що видав довідку, нотаріус або уповноважений працівник банку Нотаріус або організація, якій суб’єкт адміністративно підпорядкований, у встановленому порядку 4

6

7

8

1 2

У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України чи статутними документами юридичної особи надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи Юридична особа, що використовує найману працю і є платником страхових внесків (додатково) Якщо суб’єкт не Копія документа, що Орган, що видав використовує найману підтверджує реєстрацію такий документ, юридичної особи у нотаріус або працю та не є платвідповідному органі уповноважений ником страхових Пенсійного фонду України робітник банку внесків, інформація про це обов’язково Копія страхового свідоцтва, Орган, що видав вказується у заяві про що підтверджує реєстрацію такий документ, відкриття поточного юридичної особи у Фонді нотаріус або рахунку в рядку соціального страхування від уповноважений «Довідкова нещасних випадків на робітник банку інформація» виробництві та професійних захворювань України в якості платників страхових внесків Фізична особа — підприємець Заява про відкриття Заява підписується поточного рахунку фізичною особою – установленої форми підприємцем Копія свідоцтва про Нотаріус або державну реєстрацію орган, що видав фізичної особи – підприємця дане свідоцтво уповноваженим органом державної влади України

116

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України
Продовження табл. 3.1
1 3 2 3 4 Копія документа, що Орган, що видав підтверджує взяття фізичної довідку, нотаріус особи — підприємця на або уповноважеоблік в органі державної ний працівник податкової служби банку Копія документа, що Орган, що видав підтверджує реєстрацію довідку, нотаріус фізичної особи — або уповноважепідприємця у відповідному ний працівник органі Пенсійного фонду банку України Картка із зразками підписів Уповноважений установленого зразка працівник банку Фізична особа – підприємець, що використовує найману працю (додатково) Копія документа, що Орган, що видав Якщо суб’єкт не підтверджує реєстрацію такий документ, використовує найману фізичної особи — нотаріус або працю, інформація про підприємця у відповідному уповноважений це обов’язково органі Фонду соціального працівник банку вказується в заяві про страхування від нещасних відкриття поточного випадків на виробництві рахунку в рядку і професійних захворювань «Додаткова в Україні як платника інформація» страхових внесків

4

5

6

117

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова

Якщо суб’єкт господарювання вже має в цьому банку поточний раху нок у національній валюті, і банком оформлена справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійсню ється за умов подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахун ку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. З перерахованих документів банком формується справа з юридично го оформлення рахунку, які залишаються в банку і зберігаються там, поки буде відкритий відповідний рахунок, а також протягом 5 років після за криття рахунку. Таким чином, «новими» документами є тільки заява про відкриття поточного рахунку, а також картка із зразками підписів і відбит ка печатки, надана юридичною особою, і картка із зразками підписів, на дана фізичними особами — підприємцями. Заява має дві форми — для юридичних осіб і для приватних підприємців. Форма заяви про відкриття поточного рахунку для юридич них осіб приведена в додатку 1 до Інструкції, для фізичних осіб — у додат ку 3 до Інструкції. Бланк заяви заповнюється від руки українською мовою (Зразок 2). Зразок 2 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах про відкриття поточного рахунку Назва банку АКБ «УКРСОЦБАНК» Назва клієнта банку, що відкриває рахунок,
(повна і точна назва

Заява

Товариство з обмеженою
юридичної особи/відокремленого підрозділу)

відповідальністю «Гофта» Просимо відкрити кредитний
(вид поточного рахунку)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ 50269544

рахунок у

доларах США
(вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закрит тя рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов’язкові. 118

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України Додаткова інформація Керівник директор
(посада) (підпис)

Горбуша А.В.
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
(підпис)

Бажина О.О.
(прізвище, ініціали)

«14» квітня 2005 р. М.П. Відмітки банку Відкрити _________________ рахунок Документи на оформлення (вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив дозволяю (посада і підпис уповноваженої Керівник ________________________ особи, на яку покладено обов’язок (уповноважена (підпис) відкривати рахунки клієнтів) керівником особа)

Дата відкриття рахунку «__» _____________200__ р.
№ балансового рахунку № особистого рахунку

Відповідно до правил, які встановлені Інструкцією, усі юридичні осо би, незалежно від форми власності, представляють у двох примірниках картку із зразками підписів і відбитком печатки, зразок якої приведений у додатку 2 до Інструкції. У дану картку заносяться зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України і статутних документів юри дичної особи надано право розпоряджатися рахунком і підписувати роз рахункові документи. При цьому розрізняють: x право першого підпису — належить першому керівнику юридичної особи, якому відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим 119

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова

на це особам. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису; x право другого підпису — належить головному бухгалтеру, а якщо не має такої посади — особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також іншим уповноваженим на це особам. Право другого підпису не може бути надано особі, що користується правом першого підпису. Якщо юридична особа не має у своєму штаті люди ни, якій можна було надати право другого підпису, у картку заносить ся тільки зразок «першого підпису», а в графі для «другого підпису» робиться відповідний напис. Що стосується відбитка печатки, то він в обов’язковому порядку має містити ідентифікаційний код юридичної особи — власника рахунку. У даному випадку не дозволяється використання печаток, призначених для спеціальних цілей («для пакетів», «для пропусків»). Заповнена картка підлягає засвідченню (на вибір): x нотаріусом — його підпис, який засвідчує, має відповідати формі № 52 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних посвідчень, що засвідчують підписи на угодах і документах. У насе лених пунктах, де немає нотаріальних контор або приватних нота ріусів, картки завіряються сільською, селищною, міською, районною радою; x підписом першого керівника або його заступника і печаткою органі зації, якій суб’єкт адміністративно підлеглий; x головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим працівником банку — якщо юридична особа відкриває в даному банку не перший поточний рахунок, а право першого і другого підписів залишається за тими самими особами. Умовний приклад заповнення картки із зразками підписів і відбитка печатки наведений у зразку 3. Форма картки із зразками підписів, що заповнюється приватним підприємцем, приведена в додатку 4 до Інструкції. До неї включаються зразки підписів власника рахунку і/або його довірених осіб. За наявності у підприємця печатки, її відбиток (з ідентифікаційним номером) також включається в картку. Картка заповнюється в двох примірниках. Коли всі документи в належному вигляді зібрані, можна звертатися в банк безпосередньо для відкриття валютного рахунку. Порядок відкриття валютного рахунку, як і перелік документів, які для цього подаються, залежить від того, чи є суб’єкт клієнтом банку і чи був він раніше цим банком ідентифікований. 120

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах КАРТКА Відмітка банку із зразками підписів і відбитка печатки Дозвіл на прийняття зразків Власник рахунку підписів Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Гофта» Скорочена назва ТОВ «Гофта» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 56221132 Місце розташування м. Донецьк, вул. Паркова, 41
(або інша уповноважена (підпис) на це особа банку)

Зразок 3

Головний бухгалтер ______

Інші відмітки _______________________ Тел. №232–52–51 _______________________ Назва організації, якій клієнт адміністративно _______________________ підпорядкований _______________________ (міністерство, відомство, _______________________ центральна кооперативна або громадська організація) _______________________ Назва банку АКБ «УКРСОЦБАНК» _______________________ Місце розташування банку м. Донецьк, вул. Артищенко, 5 _______________________ _______________________ Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати обов’язковими під час здійснення операцій за по _______________________ точним рахунком № . _______________________ Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати _______________________ дійсними в разі наявності на них одного першого і одного _______________________
другого підписів.
Посада Перший підпис Другий підпис Директор Головний бухгалтер Прізвище, ім’я та по-батькові Горбуша Анатолій Вікторович Бажана Олена Олександрівна Зразок підпису Зразок відбитка печатки

Місце для відбитка Повноваження та підписи керівника печатки організації, і головного бухгалтера, які діють відповідно що засвідчила до статусу (положення), засвідчує: ___________ повноваження та ___________________________________ підписи клієнта (посада і підпис керівника організації,

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого

якій клієнт адміністративно підпорядкований) засвідчуємо______ Керівник, Гол. бухгалтер

підпису,

121

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова
Посвідчувальний напис нотаріуса (форма №52) «__»____________200__р. Я, ________________________________________, нотаріус державний (приватний) ______________________________
(найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)

Засвідчую справжність підпису _________________________
(посада, найменування юридичної особи,

__________________________________________________ __________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові представника)

який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, повноваження його пере вірено. Зареєстровано в реєстрі за №_____________________ Стягнуто __________________________________________
(державного мита, плати)

_____________________________________нотаріус
печатка підпис

Дата

Видані грошові чеки з № до № Дата з №

до №

______________
1

Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбачено му пунктом 18.16 Інструкції

За рахунки юридичних осіб, якщо повноваження і підписи не засвідчені орга нізацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований

2

122

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України Якщо валютний рахунок відкривається там, де і гривневий, і суб’єкт вже ідентифікований, належним чином заповнені і підписані бланки заяви про відкриття поточного рахунку, то і картки із зразками підписів можуть бу ти представлені суб’єктом у банк. Якщо ж суб’єкт не є клієнтом банку, то для відкриття рахунку необ хідна обов’язкова особиста присутність: x при відкритті рахунку юридичної особи — осіб, що мають право пер шого і другого підпису, власників цієї юридичної особи, а також фізичних осіб, що мають суттєву участь у цій юридичній дії (у випад ку якщо юридична особа є господарським товариством); x при відкритті рахунку фізичної особи — підприємця — самого під приємця, а також його довірених осіб. Перераховані особи при звертанні в банк мають: x пред’явити паспорт або документ, що його заміняє, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків; пред ставника юридичної особи і приватного підприємця — а також і доку менти, що підтверджують їх повноваження; x представити документи (копії), необхідні для відкриття валютного рахунку (розглянуті вище). На підставі цих документів уповноважений працівник банку спочат ку здійснює ідентифікацію суб’єкта. Після ідентифікації працівник банку робить ксерокопії відповідних сторінок паспорту і довідки про при своєння ідентифікаційного номера, що завіряються підписами працівника банку і фізичної особи — власника цих документів. Дані ксерокопії разом з пакетом поданих документів зберігаються в справі з юридичного оформ лення рахунку. Слід зазначити, що банк має право зажадати й інші документи і дані, необхідні для з’ясування суті діяльності суб’єкта, його фінансового стану, а також особистих його представників. У випадку неподання таких доку ментів рахунок суб’єкту не відкривається. Якщо ідентифікація пройшла успішно і всі необхідні документи при сутні, то між банком і суб’єктом укладається у письмовій формі договір банківського обслуговування, у якому, зокрема, визначаються умови і термін відкриття валютного рахунку, особливості його функціонування, а також розмір і умови оплати цієї послуги. Форму договору банк розроб ляє самостійно. Після підписання договору працівник банку в заяві про відкриття по точного рахунку вказує дату відкриття і номер рахунку. Номер відкрито го валютного рахунку також вказується в картці із зразками підписів. 123

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова

Днем відкриття поточного рахунку в іноземній валюті вважається да та, зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі «Оцінки бан ку». До одержання банком повідомлення про постанову даного рахунку на податковий облік операції по ньому будуть здійснюватися тільки по зара хуванню засобів. Видаткові операції можна буде здійснювати після того, як банк одержить зазначене повідомлення. Форма цього повідомлення приведена в додатку 1 до Порядку представлення податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, за твердженому наказом ДПАУ від 01.08.2001 р. №306. Воно заповнюється суб’єктом (кульковою ручкою, пастою темного кольору), після чого на правляється в податковий орган. Останній, у 3 денний термін з моменту його одержання, зобов’язаний прямо або через суб’єкта передати банку (у якому відкритий рахунок) корінець Повідомлення з оцінкою про по станову рахунку на податковий облік. Валютні рахунки бувають: x поточні; x кредитні; x депозитні (до 12 місяців); x розподільчі. Поточний рахунок — рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній засаді для збереження грошових коштів і для здійснення розрахунково касових операцій застосовуючи платіжні інструменти згід но умов договору та вимог законодавства України. Кредитні рахунки — відкриваються банками на договірній засаді і призначаються для обліку кредитів, наданих шляхом оплати розрахун кових документів або перерахуванням кредитних засобів на поточний ра хунок позичальника відповідно до умов кредитних угод. Розподільчий рахунок (транзитний) — на який зараховується ви торг. Ще його називають гарантійним чи блокуючим. Депозитні рахунки — відкриваються підприємством на певний строк, обумовлений договором, який укладається між власником рахунку і установою банку на певний строк, або без визначення такого строку під обумовлені відсотки (дохід) і належать поверненню клієнту згідно з зако нодавством України і умовами договору. Нормативним документом, що регулює порядок відкриття поточних ра хунків у іноземній валюті, є Інструкція про порядок відкриття, використан ня і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затверджена по становою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. №492. Відповідно до їїположень, суб’єкт господарювання, будь то юридична чи фі 124

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України зична особа — підприємець (далі суб’єкт), може відкрити такий рахунок убудь якомубанку на свій вибір. Виняток з цього правила складають випад ки, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо таке відмовлення не допускається законом чи банківськими правилами. Відмовити у відкритті рахунку банк може, якщо суб’єкт не надасть повний пакет документів для своєї ідентифікації чи якщо він не згодний з умовами, відповідно до яких банк надає клієнтам свої послуги. Таким чином, перш ніж відкрити валютний рахунок, необхідно ознайо митися з умовами банку, на яких останній готовий цей рахунок відкрити і надалі обслуговувати. Ці умови обумовлюються в договорі банківського рахунку. Якщо умови влаштовують, і суб’єкт зупиняє свій вибір на конкретно му банку, можна приступати безпосередньо до процедури відкриття ва лютного рахунку. Кошти з поточного рахунку переводяться на депозитний рахунок, а після закінчення терміну зберігання повертаються на поточний рахунок. Залежно від суми валюти депозитний рахунок може відкриватися від 1 до 12 місяців. Мінімальна сума іноземної валюти визначається банком. Попередній імпортний депозит відкривається при здійсненні бартерної операції, але не пізніше, ніж через три робочі дні з моменту вступу в силу бартерного договору і діє на весь період бартерної (товарообмінної) операції. Депозит повертається суб’єкту ЗЕД протягом трьох банківських днів з дати надання копії митної декларації, що засвідчує одержання товарів за імпортом. Валютні ресурси, що враховуються підприємством, за правом прина лежності поділяють на: x власні валютні ресурси; x валютні ресурси особливого призначення; x позикові валютні ресурси. Позикові валютні ресурси — це такі, які отримані підприємством на певний строк у вигляді позички банку чи відповідно до визначених зо бов’язань перед іншими кредитними установами. За відкриття валютних рахунків і здійснення операцій з них підпри ємство платить комісійну винагороду у валюті. Кожен уповноважений банк встановлює свої тарифи ставок комісійних винагород. Крім того, банк стягує з підприємств суму у валюті в оплату пошто во телеграфних, комісійних винагород іноземних банків та інших витрат, фактично зроблених у зв’язку із здійсненням валютних операцій. 125

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова

Як правило, банк нараховує й виплачує відсотки з операцій на валют них рахунках. Нарахування відсотків здійснюється один раз у квартал за відсотковими ставками, що визначаються на основі ставок по коротко строкових депозитах на міжнародному валютному ринку. Використання іноземної валюти суб’єктами ЗЕД має здійснюватися згід но Правил «Використання готівкової іноземної валюти на території України» затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. за №119. Іноземна валюта, що є на поточних валютних рахунках, може бути за розпорядженням власника: 1. Переведена за кордон у прийнятій банківській формі з експортно імпортних операцій. 2. Перерахована на рахунок суб’єкта ЗЕД для наступного переводу за кордон для оплати імпортованих товарів. 3. Перерахована на валютні рахунки іншим підприємствам (нерези дентам, першим посередникам, транспортним, страховим організаціям) в оплату товарів (наданих послуг), вироблених цими підприємствами. 4. Використана на оплату заборгованості по кредитах в іноземній ва люті, отриманих у банку, банківські комісії і поштово телеграфні витрати. 5. Використана на оплату витрат на відрядження, відповідно до чин них правил, а також на представницькі витрати. 6. Для забезпечення експлуатаційних витрат за кордоном. 7. Використана для продажу на внутрішньому ринку на УМВБ. В розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торгового обороту використовується як засіб платежів іноземна валюта. Такі розра хунки мають здійснюватися тільки через уповноважені банки. Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торгового обороту в валюті України дозволяється за умови наявності ін дивідуальної ліцензії Національного банку України. Валюта України є єдиним законним засобом платежів на території України, яка приймається без обмежень для оплати всіх вимог і зобов’я зань, якщо інше не передбачене Декретом та іншими актами валютного за конодавства України. Уповноважені банки зобов’язані купляти іноземну валюту на між банківському ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з ме тою забезпечення виконання обов’язків резидентів. Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, має обов’язково декларуватися в Національному банку України. Найважливішим завданням обліку валютних засобів і операцій з ни ми є достовірне відображення відповідної інформації на передбачених 126

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України для цієї мети бухгалтерських рахунках і в регістрах синтетичного й аналі тичного обліку. Всі операції за валютними рахунками реєструються на підставі бан ківських виписок і прикладених до них підтверджувальних документів. У банківській виписці обов’язково вказуються валютні суми (вхідне сальдо на початок дня, суми з операцій, вихідне сальдо на кінець дня), а також у гривневому еквіваленті. Основні рахунки обліку іноземної валюти, товарно матеріальних цін ностей, виконаних робіт, наданих послуг у зовнішньоекономічній діяль ності, тобто для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом ва люти, мають здійснюватися відповідно до Інструкції №291. До сум, що перебувають у дорозі, належать: x виторг, отриманий підприємствами за реалізовані послуги, продук цію і виконані роботи, внесений у банк для зарахування на валютний рахунок; x валютні ресурси, перераховані на УМВБ для їх продажу; x кошти в іноземній валюті, прийняті до обліку за телеграфним повідо мленням іноземного банку про зроблений платіж за рахунок акреди тиву, до надходження підтверджувальних документів (рахунків фак тур, актів тощо). Методика обліку за цими рахунками аналогічна методиці обліку іно земної валюти в касі і на валютних рахунках: x аналітичний облік ведеться у відповідних валютах; x синтетичний облік — у грошовій одиниці України. Бухгалтерія підприємства перевіряє правильність й обґрунтованість проведених банком операцій за розрахунковими рахунками і, якщо буде виявлена помилка, повідомляє відділення банку протягом 10 днів із дня одержання виписки. Виправлення у виписці банку підтверджуються під писом головного бухгалтера установи банку та відбитком круглої печатки. Виправлення в первинних документах не дозволяється. Банк видає виписки в розрізі валют і в українській гривні. Паралель но із записами в журналах ордерах з валютних рахунків у грошовій оди ниці України, необхідно також відображати аналогічні записи у валюті відкритого рахунку за її номіналом. Для цього відкривають другий ком плект облікових регістрів, або роблять запис даних через дріб. Враховуючи національний план рахунків, синтетичний облік на явності й руху валютних ресурсів, а також різних операцій зовнішньо економічної діяльності рекомендується здійснювати на таких рахунках (табл. 3.2). 127

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова Рахунки обліку операцій в іноземній валюті Таблиця 3.2.

Найменування рахунку Примітки 1 2 302 – «Каса в іноземній валюті» За субрахунком 302 відображається 304 – «Операційна каса в іноземній надходження коштів в іноземній валюті в касу підприємства (за дебетом) та їх валюті» сплата, списання (за кредитом) 312 – «Поточні рахунки в іноземній Ці рахунки відповідно до Інструкції валюті» № 291 призначені для узагальнення 3121 – «Валютний рахунок у країні» інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті 3122 – «Валютний рахунок за кордоном» 3123 – «Транзитний валютний рахунок» 314 – «Інші рахунки в банках в іноземній валюті» 333 – «Кошти в дорозі в національній валюті»

334 – «Кошти в дорозі в інвалюті» 332 – «Грошові документи в інвалюті» 362 – «Розрахунки з іноземними покупцями» 3621 – «Розрахунки з іноземними покупцями по грошових операціях» 3622 – «Розрахунки з іноземними покупцями по бартерних операціях» 372 – «Розрахунки з підзвітними особами» 3722 – «Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті» 3772 – «Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті» 3712 – «Розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті» 40 – «Статутний фонд» 44 – «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)»

Незважаючи на те, що зазначений субрахунок не валютний, саме він використовується при здійсненні операцій при купівлі іноземної валюти Цей субрахунок застосовується, як правило, при здійсненні операцій із продажу іноземної валюти Аналітичний облік ведеться у валюті, обумовленій договором з кожним покупцем, з кожного пред’явленого до оплати рахунку

Те саме

128

Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України
Продовження табл. 3.2
1 502 – «Довгострокові кредити банків в інвалюті» 504 – «Відстрочені кредити банків в інвалюті» 506 – «Інші довгострокові позички в інвалюті» 512 – «Довгострокові векселя в інвалюті» 602 – «Короткострокові кредити банків в інвалюті» 606 – «Прострочені позички в інвалюті» 604 – «Відстрочені короткострокові кредити банків в інвалюті» 612 – «Поточна заборгованість з довгострокових зобов’язань в інвалюті» 622 – «Короткострокові векселя видані в інвалюті» 6321 – «Розрахунки з іноземними постачальниками і замовниками з грошових операцій» 6321 – «Розрахунки з іноземними постачальниками і замовниками по бартерних операціях» 64 – «Розрахунки за податками і платежами» 65 – «Розрахунки за страхуванням» 67 – «Розрахунки з учасниками» 68 – «Розрахунки за іншими операціями» 711 – «Дохід від реалізації іноземної валюти» 714 – «Дохід від операційної курсової різниці» 744 – «Дохід від не операційної курсової різниці» 2

Це облік розрахунків за товарноматеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником у розрізі кожного документа (рахунку) на оплату

Узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць по активах і зобов’язаннях підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства Узагальнюється інформація про курсову різницю по активах і зобов’язаннях в іноземній валюті, що пов’язана з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

129

Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова Продовження табл. 3.2
1 746 – «Інші доходи від звичайної діяльності» 2 Відображається різниця між сумою зобов’язання, що виникло на дату одержання (визнання) за бартерним контрактом активів (робіт, послуг), і сумою дебіторської заборгованості за передані за бартерним контрактом активи За кредитом – порядок закриття рахунків обліку доходів (71,70). За дебетом – відображення суми в порядку закриття рахунків витрат (94, 97) На цьому рахунку відображається балансова вартість реалізованої інвалюти на дату її реалізації. Кореспонденція: Д791–К942 Ведеться облік втрат по активах і зобов’язаннях операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти Відображаються втрати по активах і зобов’язаннях неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти Відображається різниця між сумою зобов’язання, що виникло на дату одержання (визнання) за бартерним контрактом активів (робіт, послуг) і сумою дебіторської заборгованості за передані за бартерним контрактом активи

791 – «Результат основної діяльності» 792 – «Результат фінансових операцій» Сальдо з цих рахунків на кінець місяця списується на рахунок 44 942 – «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 945 – «Втрати від операційної курсової різниці» 974 – «Втрати від не операційних курсових різниць» 977 – «Інші витрати звичайної діяльності»

Підприємства, що використовують 8 клас рахунків для обліку відповідних витрат, ведуть такі рахунки
84 – «Інші операційні витрати» 85 – «Інші витрати» На цьому рахунку ведеться облік втрат від курсових різниць На рахунку ведеться облік витрат на інвестиційну і фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій, включаючи витрати від не операційної курсової різниці

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ» з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит запасів. мета і завдання аудиту
Програмне забезпечення для захисту інформації персональних комп’ю...
Аудит кредитних операцій
Аудит виробничої діяльності. Мета і завдання аудиту
ISDN в Україні


Категорія: Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації | Додав: koljan (27.03.2012)
Переглядів: 1570 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




BoBines

у нас

www.ry-diplomer.com/diplomy-v-pskove