It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 26
Гостей: 26
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Звітність підприємства

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті. Звітність за формою “ІНДАНІ”
Порядок справляння та використання внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування визначено Законом України Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. № 1058 ІV. Платниками внесків на обов’язкове державне пенсійне страху вання є: 418

Тема 13

1) роботодавці всіх форм власності і господарювання, які вико ристовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно правового характеру; 2) підприємства, установи, організації, військові частини та ор гани, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забез печення, допомогу: особам, обраним на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань гро мадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну пла ту (винагороду) за роботу на виборній посаді; особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі без пеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України; працівникам воєнізованих формувань, особам начальницького і рядового складу фельд’єгерської служби спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань зв’язку та інформатизації, гірничорятувальних частин неза лежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно ряту вальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі; 3) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на ви робництві та професійного захворювання України – для працюючих осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я, а також для непрацюючих осіб, які отримують щомісячні страхові ви плати відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове дер жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат ності”, крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годуваль ника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 4) застраховані особи: • фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський пода ток, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначе них фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. 419

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

До членів сімей фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утри манці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно правових відносинах з такою фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю; • особи, які забезпечують себе роботою самостійно займають ся адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності. Особи, які досягли 16 річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному стра хуванню відповідно до статті 11 цього закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжна родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов ною Радою України, мають право на добровільну участь у системі за гальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах. Крім внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, відповідно до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р. № 400/97 ВР у пенсійний фонд нараховують збори: • юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі продажу валют; • суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння; • юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових авто мобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом; • підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за ви нятком державних підприємств, установ і організацій, що придбава 420

Тема 13

ють нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та ор ганізацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привіле ями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержан ня житла або придбавають житло вперше. Нерухомим майном визнається жилий будинок або його части на, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташо вана будівля, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення пер шої групи основних фондів згідно із Законом України “Про оподат кування прибутку підприємств”; • підприємства, установи та організації, фізичні особи, які кори стуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також операто ри цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв’язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного техно логічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбу доване обладнання радіозв’язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його техно логічних або експлуатаційних якостей чи характеристик. Послуги стільникового рухомого зв’язку – послуги з передачі мережею зв’язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, при значених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв’язку. Радіозв’язок – електрозв’язок, що здійснюється шляхом поши рення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища. Роумінг – послуга стільникового рухомого зв’язку, яка забезпе чує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв’язок без по дання будь якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами. Порядок сплати та звітність щодо зборів на обов’язкове держав не пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій за тверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740. 421

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Об’єктом нарахування внесків до пенсійного фонду є: • для роботодавця – суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочу вальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, ви плату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності; • для застрахованої особи – сукупний оподатковуваний дохід. Страхові внески нараховуються на зазначені вище суми у межах максимальної величини, що встановлюється законом про розмір страхових внесків. Ця максимальна величина щороку встанов люється на рівні семи середніх заробітних плат, що склалася в попе редньому календарному році, і не може бути меншою діючої на день набрання чинності цим Законом максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного до ходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної су ми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески збори) до соціальних фондів. Об’єктом збору з окремих операцій купівлі продажу є: • для юридичних та фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі продажу валют об’єкт збору – сума операції з купівлі прода жу валют; • при реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння об’єктом оподаткування є вартість реалізованих виробів; • при купівлі автомобіля об’єктом оподаткування є його вартість легкового автомобіля; • для платників збору, що придбавають нерухоме майно (ос новні засоби групи 1 об’єкт оподаткування – вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі продажу такого майна; • для підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також операторів цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно, 422

Тема 13

об’єктом збору є вартість будь яких послуг стільникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, або нентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового за вдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у ра хунку на оплату послуг стільникового рухомого зв’язку. У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв’язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об’єктом оподаткування є вартість їх продажу. У разі, коли оператор стільникового зв’язку надає послуги з цьо го зв’язку безоплатно, об’єктом оподаткування є вартість таких по слуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого опера тора. У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв’язку в оренду (лізинг) або передає ці об’єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об’єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою дру гою особою таким третім особам. Не може бути об’єктом оподаткування: • транслювання програм радіо та телевізійними станціями; • передавання або прийом інформації за допомогою радіозв’яз ку мережами відомчого чи технологічного зв’язку, що не ма ють автоматичної комутації з мережею зв’язку загального ко ристування; • користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів; • суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вар тості послуг з роумінгу (або покриття від’ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який на дав такі послуги. Розмір страхових внесків до солідарного та накопичувального фонду встановлюється Верховною Радою України окремо для стра хувальників та застрахованих осіб за результатами актуарних розра хунків при затвердження закону про Державний бюджет України на наступний рік. Діючі у 2005 році ставки внесків для різних об’єктів, що сплачують внески та збори до пенсійного фонду наведені в табл. 13.1. 423

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 13.1. Загальні ставки внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування
Види платників збору Суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, ф ілії, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівн иків* Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяль ністю, пов’язаною з одержанням доходу. За найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів пові тряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики -наглядачі) і бортоперат орів, які виконують спеціальні роботи в польотах Ставки внесків (збору) від об’єкта оподаткування, % 32,3 %1, а на зарплату інвалідів — 4% 32,3 %

42 добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати. 100 % 1 % з зарплати до 150 грн та 2 %, якщо зарплата перевищує 150 грн 1% 5% 3% 3% 6%
нвалідів не

Для платників збору, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці

Фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених ві дповідно до пунктів “б” —“з” статті 13 Закону України “Про пе нсійне забезпечення” (1788 -12) до досягнення працівниками пе нсійного віку, передбаченого с таттею 12 Закону України “Про п енсійне забезпечення; Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (кон тракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі члени творчих сп ілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купі вліпродажу валют 2 Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійсню ють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини й дор огоцінного каміння Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у вл асність спадкоємцям за зак оном Підприємства, установи та організації незалежно від форм вла сності та фізичні особи, які придбавають нер ухоме майно Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які кори стуються послугами стільникового рухо мого зв’язку, а також оп ератори цього зв’язку, які надають свої послуги без оплатно.

*для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість працюючих і менше 50 % сума збору — 4 %.

1 Для платників фіксованого сільс ькогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування в изначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005—2006 роках у розмірі 20 % від загальної та підлягає щорічн ому збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ст авки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. 2 Законом про Держбюджет -2005 ставка збору на 2005 рік складає 1,5 %.

424

Тема 13

Для платників збору – фізичних осіб, а саме: осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах; держав них службовців, наукових працівників та працівників закладів освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації ставки збору наведені в табл. 13.2 та 13.3. Таблиця 13.2. Ставки збору для льотних екіпажів*
Зарплата, грн до 150 Від 150 до 250 Від 250 до 350 від 350 до 500 понад 500 Ставка збору, % 1 2 3 4 5

*Завзначені ставки застосовуються до всієї суми заробітної плати.

Таблиця 13.3. Ставки збору для наукових працівників та держслужбовців*
Зарплата, грн до 150 від 151 до 250 від 251 до 350 від 351 до 500 понад 500 * Ставки застосовуються в межах заробітної плати. Ставка збору, % 1 2 3 4 5

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 ро ку № 1092 визначено механізм сплати страхових внесків за: 1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС; 2) осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по догля ду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у тому числі і за тих, хто працює на умовах неповного робочого часу та отримує за значену допомогу); 3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальника, які фактичного здійснюють догляд за дити ною інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, що 425

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

здійснюють догляд за інвалідом I групи або престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догля ду або досяг 80 річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. Обчислення страхових внесків за зазначені категорії у 2005 році здійснюється у розмірі 10 % мінімального страхового внеску, з на ступним збільшенням щороку на 10 % до 100 відсоткового розміру мінімального страхового внеску, а саме – з 1 вересня 2005 року 10,72 грн (332 грн · 32,3 % · 10 %) за вищезазначені категорії. З 1 січня 2005 року платники фіксованого сільськогосподарсь кого податку сплачують страхові внески за найманих працівників за спеціальною ставкою. Розмір ставки становить 20 відсотків від за гальної ставки (32,3 %), у тому числі і за найманих працівників, які є інвалідами. Отже, платники фіксованого сільськогосподарського по датку нараховують страхові внески у таких розмірах: • у 2005 – 2006 роках – 6, 46 %; • у 2007 році – 12,92 %; • у 2008 році – 19,38 %; • у 2009 році – 25,84 %; • з 2010 році – 32,3 %. Страхувальники перераховують нараховані внески до пенсійного фонду одночасно з отриманням коштів у банку на ви дачу заробітної плати, але не пізніше ніж через 20 днів після закінчення базового періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу) на суми яких нараховуються страхові внески. Базовим періодом для страхувальників підприємств є місяць. У разі одержання товарів (послуг) або будь яких інших ма теріальних цінностей в рахунок нарахованого доходу за виконання трудових обов’язків сплата страхових внесків має бути здійснена не пізніше останнього робочого дня базового звітного періоду. Після закінчення встановлених строків сплати внесків невнесе на сума вважається недоїмкою, яка стягується за розпорядженням відповідних органів Пенсійного фонду в безспірному порядку з на рахуванням пені в розмірі 0,1 % від несплачених сум за кожен день прострочки. При стягненні недоїмки за внесками в Пенсійний фонд строки позовної давності не враховуються. Недоїмка та пеня, не сплачені в строк, стягуються за рішенням суду. Стягнення недоїмки за внеска 426

Тема 13

ми в Пенсійний фонд у випадку відсутності коштів може здійснюва тись за рахунок вартості майна підприємства відповідно до діючого законодавства. Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страху вання з окремих видів господарських операцій регулюється постано вою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1999 р. № 1740. Згідно із Інструкцією про порядок обчислення і сплати страху вальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’яз кове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду від 19 грудня 2003 р. № 21 1, платники, юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані у 10 денний термін із дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи прийняття рішення про створення установи, організації або з дня укладення угоди, у тому числі цивільно правового характеру з найманим працівником. зареєстру ватись в органах Пенсійного фонду в районах (містах) перші за юри дичною адресою, а другі – за постійним місцем проживання. Для реєстрації в органах Пенсійного фонду платники юридичні особи подають заяву встановленої форми та завірені копії таких до кументів: • свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (якщо така реєстрація передбачена законодавством); • рішення про створення установи, організації, філії, представ ництва, іншого відокремленого підрозділу; • довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного коду ор ганом статистики; • установчих документів. Підприємства подають звітність щодо внесків до Пенсійно го фонду України на протязі 20 днів наступних за звітним міся цем за формою, яка наведена в табл. 13.4. Дані для заповнення форми беруться з аналітичних даних до субрахунків 661 “Розрахунки за заробітною платою” та 651 “Розра хунки за пенсійним забезпеченням“. Порядок заповнення юридичними особами звітності до Пенсійного фонду регулюється п. 11.1 та 14.3 Інструкції Пенсійного фонду. 427

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 13.4. Форма звітності до пенсійного фонду (у редакції листа Пенсійного фонду від 24.01.2005 р. № 731/04)
Додаток 23 до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахов аними особами внесків на загальнообов’язкове державне пе нсійне страхування до Пенсійного фонду України

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ______________________ Організація ___________________________ Адреса ______________________________ №тел. _________ Форма власності ______________________ Код за ЄДРПОУ __________________ Обрана система оподаткування __________ № реєстрації платника ______________ № п/рахунка __________________________ Назва банку _____________________________ МФО_________________________________

Кількість осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ________ Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний місяць ______________________________ Середня чисельність працівників, які вик онували роботи за договорами цивільноправового характеру _________________ Кількість застрахованих осіб у зві тному періоді ______________________________

РОЗРАХУНОК СУМИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ за _________ місяць 200_ року Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календа рних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця (грн.) № Назва показника Сума з/п 1 2 3 1 Розділ За період з 01.01.2004 1 Сума рядків 1.1 та 1.2 1.1 Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму (Кт 661) У тому числі: 1.1.1 а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 1.1.2 б) сума допомоги у зв’язку з тимчасо вою непрацездатністю Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських госп о1.2 дарств Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимч асової непрацездатност і та суми допомоги у зв’язку з тимчасовою н епрацездатністю та суми доходу, що розподіляється між членами к о2 лективних, орендних підприємств, сільськогосподарських коопер ативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, ус ього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3) 2.1 для 32,3 % 2.1.1 У т.ч. для 32,3 % суми винагород за угодами цивільно -правового характеру платників фіксованого сільськогосп одарського податку 2.2 для 4 % 2.3 для 42 %

428

Тема 13

Продовження табл. 13.4
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2 4 5 6 6.1 6.2 Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського п одатку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) 32,3 % 4% 42 % Нараховано платниками фіксованого сільськогос подарського податку, усього (відповідає сумі рядків 3.2.1.1+ 3.2.2) 32 % У т.ч.: 32,3 % від суми винагород за договорами цивільно -правового характеру 6,46 % ((рядок 2.1 – рядок 2.1.1) · 6,46 %) Загальний оподатковуваний дох од (заробітна плата), з якого утр имуються внески із застр ахованих осіб Утримано 1—5 % Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004 32,3 %, 4 %, 42 % 1—5 % Сума, на яку зменшені в нески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004 32,3 %, 4 %, 42 % 1—5 % Зміст помилки Сума внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до до досягнення нею трирічного віку у розмірі __% мінім ального страхового внеску Загальна сума страхових внесків за розділом 1 (рядки 3 + 5 + 6 –7 + 8) 32,3 %, 4 %, 42 % (рядки 3 + 6.1 – 7.1 + 8) 1—5 % (рядки 5 + 6.2 – 7.2) II Розділ* Розрахунки за внесками (зборами) за період до 0 1.01.2004 Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до Розрахунку, всього 32 % 4% 42 % 1—5 % Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв’язку з ви правленням помилки за період до 01. 01. 2004 Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 Зміст помилки Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 – 4)

7

7.1 7.2 8 9 9.1 9.2 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5

429

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Продовження табл. 13.4
III Розділ** Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески Назва місяця Сума за минулий п еСума за майбутній період

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися. (необхідне підкреслити) М.П. Керівник (прізвище та ініціали) Головний бухга(прізвище та ініціали) Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ: ___________________________________________________________________________________ Підпис _______________________________ Дата “___”______________200_ р.
* * Заповнюється платниками, які визначали своє зобов’язання за виплаченою заробітною платою. * Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

“___”______________200_ р.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне стр ахування, що підлягають спл аті за_________місяць 200_ року
І. Розділ* Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ___ _______ грн. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ___________ грн. Сальдо розрахунків рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунку 6 51 “За пенсійним забезпеченням” на початок звітного періоду: Д-т ______________грн. К-т ______________грн., у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б” —“з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” грн.; пеня __________ грн.; штрафні санкції ______ грн. інші________________ грн. Сальдо розрахунків рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням” субрахунку 651 “За пенсійним забе зпеченням” на кінець звітного періоду: Д-т ______________грн. К-т ______________грн., у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів “б” —“з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” грн.; пеня __________ грн.; фінансові санкції _________ грн.; інші___________грн.

430

Тема 13

Продовження табл. 13.4
Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового на му, нарахованих до виплати у звітному періоді: Усього ________________грн.., У т.ч. в натуральній формі ________________грн.. ** II. Розділ*** й-

Належить до сплати Одержаний Одержаний Назва місяфонд оплати Усього У тому числі фонд оплаКоефіцієнт ця, за який праці у звітти праці у 32,3 % 4% К = НЗП : виплачується ному місяці, 42 % (гр. звітному (гр. 2 · (гр. 2 · 1— заробітна ВЗП приведений 2 · гр. З · місяці (чигр. З · гр. З · 4 5% плата до нарахова42 %) стий) 32,3 %) %) ного 1 2 3 4 5 6 7 8 9

К — поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця. НЗП — нарахована заробітна плата за місяць. ВЗП — заробітна плата до видачі за місяць.

Головний бухгалтер (підпис, прізвище та ініціали)
* Заповнюють усі платники. ** Відповідно до статті 23 Закону України “Про оплату праці” із змінами та доповненн ями. *** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т.ч. і внаслідок наявності заборгованості з виплати з аробітної плати).

Так, Інструкцією передбачено, що розрахунок складається щомісяця у двох примірниках, один з яких подається у визначені строки до Пенсійного фонду. В розрахунку вказуються всі передба чені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. У розрахунку не повинно бути ніяких підчисток, помарок. Ви правлення помилок у розрахунку проводиться з дотримання Поло ження про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Мінфіну України від 24 травня 1995 р. № 88). 431

В.С. Лень, В.В. Гливенко. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Розрахунок заповнюється в гривнях з копійками. Усі примірники розрахунку підписуються керівником, головним бух галтером та завіряються печаткою. Відповідальність страхувальників перед органами Пенсійного фонду визначена статтею 108 Закону України “Про загальнообов’яз кове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. № 1058 ІV. Види порушень та відповідальність за них наведені у табл. 13.5. Службові особи підприємств, винні у порушенні встановле ного порядку реєстрації платників зборів, сплати платежів до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від обставин справи притягуються до матеріальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодав ства. Згідно із ст. 165 1 Кодексу України про адміністративні право порушення ухилення громадян підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як платників зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, приховування (зани ження) службовою особою підприємства, установи, організації фон ду оплати праці та громадянами підприємцями і адвокатами суми доходу, з яких обчислюються збори на соціальне страхування, пору шення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування зборів до Фонду, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату зборів на соціальне страхуван ня – тягнуть за собою накладення штрафів від восьми до п’ятнадця ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома дян. Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стяг нення мають право голова правління Пенсійного фонду України та його заступники, начальники Кримського республіканського, облас них, Київського та Севастопольського міських управлінь і їх заступ ники, а також начальники районних, міських, районних у містах відділів цього Фонду.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті. Звітність за формою “ІНДАНІ”» з дисципліни «Звітність підприємства»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Графіка
Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ютерної ...
Омоніми, омофони, оморфми і омографи
Аудит місцевих податків. Аудит податку з реклами
СВІТОВИЙ БАНК


Категорія: Звітність підприємства | Додав: koljan (16.03.2012)
Переглядів: 720 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

источник

читать дальше ry-diplomer.com