It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Логістика транспортні перевезення » Логістика

ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
Вдосконалення якоїсь однієї логістичної операції у си-стемі торговельної логістики рідко діє загальносистемний ефект. Часто потрібним стає комплексний підхід до всіх елементів сис-теми, що має вираз в інтеграції логістичних зусиль.
Недоліки дрібнотоварної організації торговельної логістики поглиблюються через нерівномірне розповсюдження торговель-ної інфраструктури (за територією країни).
Потреба в інтеграції торговельної логістики регіонів з відносно більш низькою інфраструктурою забезпеченості є більш нагальною, ніж у регіонах, що мають порівняно більш розвинену торговельну інфраструктуру. За рахунок інтеграції торговельної логістики регіо-ну можна одержати ефект кооперації логістичних зусиль, що дає змогу компенсувати недостатність інфраструктурної забезпеченості.
Основними принципами логістичної інтеграції є:
1) координація всіх процесів товароруху, починаючи із заку-півлі товарів і закінчуючи поставкою їх споживачам (логістична координація);
2) інтеграція управління і контролю за матеріальними пото-
ками (управлінська інтеграція);
3) єдина технологія матеріального потоку, включаючи ком-плекс послуг, що надаються клієнтам торговельного підприємст-ва (технологічна інтеграція);
4) адаптація логістичних систем до змінюваних умов внутрі-шнього і зовнішнього середовища торговельної логістики (адаптивна інтеграція);
5) раціональна організація усіх елементів торговельної логіс-тики, забезпечення їх узгодженості (організаційна інтеграція).
Конкретні форми інтеграції торговельної логістики визнача-ються найрізноманітнішими факторами, починаючи від технологі-чної узгодженості основних ланок логістичного ланцюжка, і закін-чуючи економіко-правовими обмеженнями монополізації сфери торгівлі, що встановлюються державою. Узагальнюючи теорію і практику торговельної логістики, можна виявити найбільш загаль-ні напрями її інтеграції (рис. 44).
Внутрішньофірмова інтеграція торговельної логістики (тоб-то інтеграція логістики у межах торговельного підприємства) можлива за трьома основними напрямами:
1) технологічна інтеграція, що має вираз у розробці єдиної технології матеріального потоку торговельного підприємства;
2) функціональна інтеграція, що може бути представленою створенням інтегрованої системи управління матеріальними, фі-нансовими та інформаційними потоками;
3) комплексна інтеграція, що являє собою синтез технологіч-ної та функціональної інтеграції.
Технологічна інтеграція розглядається як матеріальна основа всієї внутрішньофірмової інтеграції торговельної логістики. Вона перед-бачає техніко-технологічну узгодженість основних логістичних опе-рацій торговельного підприємства, що дає змогу забезпечити:
· оптимальний режим завозу товарів;
· своєчасне проведення кількісного і якісного приймання ван-тажів;
· раціональне використання рухомого складу та піднімально-транспортного обладнання;
· ефективну організацію праці транспортно-складських робітників;
· чітку роботу транспорту з доставки товарів покупцям;
· використання прогресивних видів тари і систем пакетування вантажів;
· зниження втрат від технологічної неузгодженості логістич-них операцій;
· підвищення якості обслуговування клієнтів фірми.

Рис. 44. Основні напрями інтеграції
торговельної логістики
Найважливішими принципами технологічної інтеграції торго-вельної логістики, на нашу думку, є уніфікація та стандартизація. Уніфікація логістичних операцій породжує ефект взаємодопов-нюваності та взаємозамінюваності, що підвищує рівень надійнос-ті логістичних ланцюжків. Стандартизація логістичних операцій передбачає, в першу чергу, стандартизацію основних технологіч-них процесів матеріального потоку (рис. 45).
Стандарти закупівель містять як стандартизовані технології закупівель товарів торговельними підприємствами, так і кількіс-не й якісне приймання вантажів. Стандарти зберігання містять як практично усі технології обробки вантажів на внутрішньому рів-ні торговельного підприємства, так і підготовку товарів до відпу-ску покупцям. Стандарти поставок визначають як порядок відпу-ску (доставки) товарів покупцям, так і забезпечення заміни (повернення) недоброякісних товарів. Стандарти обслуговування охоплюють достатньо широкий спектр стандартів на ті логістичні операції, що пов’язані з допродажним та післяпродажним обслу-говуванням клієнтів торговельного підприємства.

Рис. 45. Основні технологічні стандарти
торговельної логістики
Функціональна інтеграція торговельної логістики ґрунтується на об’єднанні зусиль різноманітних підрозділів торговельного підприємства в управлінні матеріальними потоками. Це досяга-ється за рахунок знання та ефективного використання логістич-них принципів керівництвом фірми. Великим підприємствам ко-мерційного посередництва можна рекомендувати створення спеціалізованої служби управління матеріальним потоком.
Статус керуючого матеріальним потоком фірми має бути до-статньо високим, щоб успішно розв’язувати конфлікти неузго-дженості процесів різноманітних підрозділів торговельного під-приємства, пов’язаних з організацією матеріального потоку. Очевидно, що безпосередньо в його підпорядкуванні має бути транспортно-складська служба, яка забезпечувала б фізичний рух матеріального потоку. Що стосується служб закупівель і прода-жу, то їх бажано було б інтегрувати у межах торговельної логіс-тики на функціональній основі, тобто зберігаючи їх адміністра-тивну незалежність від керуючого матеріальним потоком, але забезпечуючи безумовне виконання ними логістичних операцій.
Не має сумніву, що найпродуктивнішою формою внутрішньофірмової інтеграції торговельної логістики є комплексна інтегра-ція, основа якої — синтез технологічної та функціональної інтег-рації. Частіше за все вона реалізується у вітчизняній торговельній практиці інтуїтивно, але було б краще, якщо б керівники торго-вельних підприємств підходили до неї свідомо, активно викорис-товуючи у своїй роботі основні принципи логістики.
Внутрішньофірмова інтеграція дає змогу керувати матеріа-льним потоком торговельного підприємства, але кардинально не впливає на фактори зовнішнього середовища. Для уникання втрат неузгодженості основних елементів систем торговельної логістики необхідно доповнити внутрішньофірмову інтеграцію внутрішньогалузевою та міжгалузевою логістичною інтеграцією. Значний логістичний потенціал закладений у внутрішньогалузе-вій інтеграції торговельної логістики. Розглядаємо три можливих напрями:
1) горизонтальна інтеграція, базується на узгодженні інтере-сів торговельних підприємств-конкурентів;
2) вертикальна інтеграція, що передбачає поєднання логістичних зусиль представників різних підгалузей галузі «торгівля», що розуміють у широкому сенсі цього слова (включаючи підприємс-тва, що спеціалізуються на комерційному посередництві);
3) комбінована інтеграція, що сполучає вигоди двох попередніх форм внутрішньогалузевої інтеграції.
За умов горизонтальної інтеграції торговельне підприємство намагається одержати у володіння чи поставити під контроль ін-ші торговельні підприємства-конкуренти. Можливі різноманітні форми поглинання підприємств-конкурентів, починаючи зі ску-повування підприємств цілком і завершуючи банкрутством кон-курентів. Ще більш різноманітними є форми контролю за діяль-ністю підприємств-конкурентів, включаючи різноманітні види об’єднань (асоціацій), придбання контрольного пакету акцій то-що. У всіх випадках необхідно враховувати економічні та правові межі горизонтальної інтеграції з підприємствами-конкурентами, а правові межі — діючим антимонопольним законодавством.
Вертикальна інтеграція у торговельній логістиці будується на об’єднанні логістичних зусиль незалежних, але взаємопов’язаних торговельних підприємств. Найбільш тісний взаємозв’язок спо-стерігається між оптовою та роздрібною ланками торговельної логістики. Якщо уявити логістичний ланцюжок, що складається тільки з внутрішньогалузевих ланок, у загальному вигляді можна одержати таку систему (рис. 46).

Рис. 46. Принципова модель вертикальної інтеграції
торговельної логістики
У даній системі підприємство комерційного посередництва може виконувати різноманітні торговельні функції, у тому числі й такі, як збут готової продукції товаровиробників. Оптове під-приємство виступає у ролі великого посередника (дилера), вста-новлюючи зв’язки чи то безпосередньо з товаровиробниками, чи то опосередковано через комерційних агентів та роздрібну мережу. В принципі, між оптовою та роздрібною ланками логіс-тичного ланцюжку можуть існувати дрібнооптові торговельні посередники, які виконують функції підсортування та комплек-тації, тобто доведення виробничого асортименту товарів до споживчого стану.
Вертикальна інтеграція, як правило, можлива на добровільних засадах шляхом об’єднання відокремлених логістичних елемен-тів у інтегровану систему. При цьому форми координації логіс-тичних зусиль усіх учасників такої системи будуть здійснюва-тись глибиною інтеграції, рівнем узгодженості технологій переробки вантажів, іншими факторами.
Комбінована інтеграція торговельної логістики у межах галузі «торгівля» сполучає у собі переваги горизонтальної та вертика-льної інтеграції. Припустимо, що приборкання конкуренції мож-ливо шляхом горизонтальної інтеграції, а вигоду від кооперації логістичних зусиль учасників внутрішньогалузевого логістично-го ланцюжка більш раціонально одержати на базі вертикальної інтеграції.
Саме широке поле інтеграції торговельної логістики відкрива-ється на міжгалузевому рівні. Пропонують три можливі форми міжгалузевої інтеграції:
1) регресивна інтеграція, що полягає у намаганні торговель-ного підприємства жорстко контролювати основних постачаль-ників товарів (товаровиробників);
2) прогресивна інтеграція, суть якої полягає в тому, що торго-вельне підприємство намагається одержати чи поставити під жор-сткий контроль інші підприємства торговельної інфраструктури (наприклад, підприємства транспорту, зв’язку тощо);
3) конгломератна інтеграція, що сполучає елементи інших форм міжгалузевої інтеграції.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА» з дисципліни «Логістика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Вартість власного капіталу
Торговля фиктивными товарами
Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу
ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
Стандарти ISDN


Категорія: Логістика | Додав: koljan (27.10.2011)
Переглядів: 1129 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

https://topobzor.info

Узнать как https://farm-pump-ua.com/ недорого с доставкой.
progressive