It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 47
Гостей: 47
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Менеджмент: прийняття рішень і ризик

ВИДИ РИЗИКУ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аграрні підприємства зможуть визначити свої підходи та методи менеджменту ризику лише за умови, що вони будуть спроможними правильно розрізняти вид ризику і своєчасно виявляти джерела (при-чини) його виникнення в процесі здійснення господарської ді-яльності, а також знати, наскільки істотним є цей ризик, які він несе в собі загрози. Менеджерам аграрних підприємств доводиться мати спра-ву з різними видами ризику. Це зумовлено тим, що в сільськогосподар-ському виробництві існує багато джерел його виникнення, відносна ва-жливість яких відрізняється серед підприємств і змінюється з часом. Розрізняють такі види ризику залежно від джерел його виникнення:
1. Виробничий ризик. Він проявляється в нестабільності обсягу виробництва продукції і, зокрема, в його зниженні. Джерелами (причинами) виробничого ризику є негативна дія таких непередба-чуваних факторів, як погода, поширення хвороб та шкідників рос-лин і тварин, генетичні відхилення в них тощо. Прикладом прояву виробничого ризику є зміни (варіація) урожайності сільсько-господарських культур і продуктивності тварин, якості продукції, продуктивності пасовищ.
2. Ринковий ризик. Джерелом цього ризику є мінливість, непе-редбачуваність цін на продукцію аграрних підприємств і на вхідні ресурси. Нестабільність цін є відображенням змін у попиті і пропо-зиції на ринку.
3. Ризик застарівання факторів виробництва. Причиною існування фактора застарівання є науково-технічний прогрес. Під його дією з’являються нові, більш ефективні техніка і технології. В результаті відбувається моральний знос цих факторів виробництва.
4. Ризик, пов’язаний з нещасними випадками. Втрати від не-щасних випадків є традиційним джерелом ризику. Насамперед це втрати (збитки) від пожеж, вітру, повеней, граду, різних аварій. Інфляційні процеси розширюють можливості тих потенційних втрат, що пов’язані з даним ризиком.
5. Правовий ризик. Його джерелом є нові закони і урядові про-грами, пов’язані із соціально-економічними змінами в суспільстві. Це зростаюче джерело невизначеності в діяльності аграрних під-приємств. Прикладом прояву правового ризику можуть бути правові акти, що регулюють порядок застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин, кормових добавок, а також заходи, що направлені на захист навколишнього середовища.
6. Ризик, пов’язаний з використанням людського фактора виробництва. Джерелом цього ризику є непередбачуваність по-ведінки і здоров’я індивідумів. Наприклад, смерть або захворюван-ня ключових працівників у критичний момент виробництва може істотно вплинути на його результати. Другим прикладом прояву да-ного ризику є недобросовісність і ненадійність партнерів, третім — недостатня кваліфікація менеджера, що приймає важливі рішення.
7. Політичний ризик. Причиною (джерелом) його виникнення можуть бути зміна уряду в країні, міжнародна напруженість тощо.
Розглянуті види ризику об’єднуються в одну категорію — підп-риємницький ризик. Підприємницький ризик — це ризик не до-сягти намічених бізнесом цілей, серед яких і така важлива мета, як отримання прибутку. Друга категорія ризику — це фінансовий ризик. Суть його полягає в тому, що аграрне підприємство ри-зикує не виконати свої фінансові зобов’язання, і це загрожує йо-го існуванню як юридичної особи. Коли відбуваються несприят-ливі події підприємницького ризику, то аграрне підприємство, що є уразливим до фінансового ризику в зв’язку з високою заборгованіс-тю, опиниться в значно гіршій ситуації, ніж підприємство, що здій-снювало менеджмент ризику більш ефективно. Тому потрібно чітко відрізняти наслідки несприятливої для підприємства події, коли на нього накладається і фінансовий ризик, від наслідків події, коли фі-нансового ризику немає.
З викладеного випливає, що джерела ризику дуже різноманітні. Одні з них, як, наприклад, погодні умови, можна враховувати при плануванні виробничої програми, а інші, скажімо, окремі складові технології виробництва, можна безпосередньо контролювати. Є джерела ризику, виникнення яких можна передбачити, наприклад, застарівання машин і обладнання, або такі, що потребують відповід-ного реагування з боку підприємства, наприклад, зміна законодавст-ва або урядової політики. Різноманітність джерел ризику, значна ча-стина яких не піддається контролю з боку менеджерів аграрних підприємств, зумовлює існування підприємницького ризику при проведенні ними ділових операцій. Саме тому потрібно враховувати і аналізувати причини першої складової ризику — ймовірності тих чи інших несприятливих подій.
Дослідження проблеми ризику здійснюється на прикладі ка-надської ферми, що має зерновий виробничий напрям. Земельна площа ферми становить 516,72 га, з яких 461 га придатні для об-робітку і засіяні зерновими. Авансований капітал ферми, тобто її ак-тиви, становить 725 тис. дол., у тому числі власний капітал — 225 і позичковий капітал — 500 тис. доларів. Велика частка позичкового капіталу в активах пояснюється тим, що фермером два роки тому був взятий кредит під заставу землі для купівлі додаткової площі землі і нових сільськогосподарських машин.
Для даної ферми причиною ризику є коливання цін на зерно, на ресурси, які вона купує, та можливі коливання рівня врожайності. Ви-сокий врожай, низькі ціни, добра виручка за продану продукцію, сприятлива погода, раптове поширення шкідників чи хвороб — це лише деякі приклади сприятливих і несприятливих подій, що можуть статися. Слід звернути увагу і на те, що ферма має дуже високу забор-гованість, а це означає, що існує істотне джерело фінансового ризику.
Для того щоб зрозуміти, перед яким рівнем ризику стоїть ферма та якою буде віддача від інвестицій, необхідно спочатку визначити рівень підприємницького ризику. Для цього потрібно проаналізувати, як коливаються врожайність зернових на фермі та ринкові ціни на зе-рно. Слід пам’ятати, що рівень ризику та прибутковість інвестицій будь-якого підприємства, в тому числі і аграрного, можна визначити за допомогою фінансових результатів його діяльності, що містяться у фінансових звітах про прибутки та збитки. Водночас важливою є інформація, що міститься в балансі підприємства, зокрема про його активи (авансований капітал), заборгованість та власний капітал.
Припустімо, що у звітному році фермою досягнуті такі фінансо-ві результати (табл. 13.1).
Таблиця 13.1
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ФЕРМИ ЗА ЗВІТНИЙ РІК
Економічна характеристика ферми Сума, доларів
Виручка від реалізації:
зерна 200 322
іншої продукції 1 176
Всього виручки 201 498
Витрати:
на насіння та обробіток землі 30 500
на пальне і ремонт техніки 20 335
проценти за довгостроковий
банківський кредит 50 000
амортизація 34 000
заробітна плата фермера і найманих
працівників 24 000
Всього витрат 158 835
Прибуток 42 663
Як бачимо, дохід ферми формується переважно за рахунок ви-ручки від реалізації зерна. Це був основний вид діяльності ферми у звітному році. Тепер простежимо за інформацією, що міститься в балансі ферми (табл. 13.2).

Таблиця 13.2
БАЛАНС ФЕРМИ НА 1 СІЧНЯ НАСТУПНОГО ЗА ЗВІТНИМ РОКУ

Статті балансу Сума, дол.
АКТИВИ
Поточні активи:
гроші (готівка) 5 000
розрахунки з дебіторами 20 000
страхові платежі 15 000
виробничі запаси 10 000
готова продукція 50 000
Всього поточних активів 100 000
Постійні активи:
земля 400 000
будівлі 50 000
машини і обладнання 175 000
Всього постійних активів 625 000
Всього активів 725 000
ПАСИВИ
Довгостроковий банківський кредит 500 000
Всього заборгованості 500 000
Власний капітал 225 000
Всього пасивів 725 000

З наведених даних видно, що активи на суму 725 тис. дол. були профінансовані за рахунок заборгованості (500 тис. дол.) та власно-го капіталу (225 тис. дол.).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ВИДИ РИЗИКУ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ» з дисципліни «Менеджмент: прийняття рішень і ризик»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Довірчі (трастові) послуги
Аудит забезпечення збереження тварин
СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Омоніми, омофони, оморфми і омографи
Аудит Звіту про рух грошових коштів


Категорія: Менеджмент: прийняття рішень і ризик | Додав: koljan (13.06.2011)
Переглядів: 1018 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

www.topobzor.info

Продать овес в Запорожской области